• Home

 • What’s News

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 57 (2/2567)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 57 (2/2567)

 • Home

 • What’s News

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 57 (2/2567)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 57 (2/2567)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ครั้งที่ 57 (2/2567) ดูประกาศ Click

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ CPA ครั้งที่ 57 (2/2567)

ผู้เข้ารับการทดสอบโปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รายวิชาที่เข้ารับการทดสอบ
หากพบว่าไม่ถูกต้องให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 02-6852500 หรือ 02-6852529 – 30


ภายในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 หากเลยเวลาที่กำหนดไว้
สภาวิชาชีพบัญชีจะยึดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบในแต่ละรายวิชาตามที่ประกาศนี้กำหนดการการทดสอบความรู้ขอผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 57 (2/2567)
เข้าห้องสอบได้ในเวลา 12.30 น.
เริ่มทดสอบเวลา 13.00 - 17.00 น. (ล่าช้าได้ไม่เกิน 13.10 น.)
สนามสอบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ

วัน/เวลา
วิชา
    วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567 การบัญชี 1
    วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 การบัญชี 2
    วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 การสอบบัญชี 1
    วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 การสอบบัญชี 2
    วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1
    วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2


ตรวจสอบผังห้องสอบได้ล่วงหน้า 3 วันก่อนวันทดสอบของแต่ละวิชา

ผู้เข้ารับการทดสอบโปรดทราบ

 • ในวันทดสอบผู้เข้ารับการทดสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบ และ บัตรประจำตัวประชาชน (หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่าย) เท่านั้น จึงจะเข้าห้องสอบได้

 • การทดสอบ CPA โปรดศึกษารายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาจาก เอกสารแนบท้ายประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 54/2566 เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 56 (1/2567)
 • ข้อพึงระวังเกี่ยวกับระเบียบการเข้ารับการทดสอบ

ข้อปฏิบัติ บทกำหนดโทษ

        ห้ามคัดลอกข้อสอบไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าจะด้วย
        วิธีการใด รวมทั้งห้ามนำข้อสอบ กระดาษคำตอบปรนัย หรือ
        สมุดคำตอบอัตนัย ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด


กรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่คุมสอบจะให้ยุติ
การทำข้อสอบและให้ออกจากห้องสอบทันที ให้ถือว่าสอบตก
ทุกรายวิชาในการสอบครั้งนั้น และให้ตัดสิทธิ ในการเข้าทดสอบ
โดยมีกำหนด 5 ปีนับแต่วันที่กระทำผิด

        ห้ามนำตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ เอกสาร โน้ตย่อใด ๆ
        เข้าห้องสอบ หรือ ห้ามกระทำการอื่นใดที่เห็นว่าเป็นการทุจริต
        ในการทดสอบ


กรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่คุมสอบจะให้ยุติ
การทำข้อสอบและให้ออกจากห้องสอบทันที ให้ถือว่าสอบตก
ทุกรายวิชาในการสอบครั้งนั้น และให้ตัดสิทธิในการเข้าทดสอบตลอดไป

ระเบียบเกี่ยวกับการแต่งกาย

 • หญิง
  - ให้สวมเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อมีปก มีแขน กางเกงขายาวหรือกระโปรงสุภาพ สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงหรือกระโปรง
  - หรือ สวมชุดกระโปรงแซกยาวมีแขน
  - สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น
  - ห้ามสวมเสื้อยืดไม่มีปกและกางเกงขาสั้น
 • ชาย
  - ให้สวมเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อมีปก มีแขน กางเกงขายาว
  สีสุภาพ สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง 
  - สวมรองเท้าหุ้มส้น 
  - ห้ามสวมเสื้อยืดไม่มีปกและกางเกงขาสั้น

กรณีแต่งกายไม่สุภาพ ไม่ถูกต้องตามระเบียบเกี่ยวกับทดสอบ
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

        การตอบข้อสอบ ให้ปฏิบัติดังนี้

 • ข้อสอบอัตนัย
  1. ให้เขียนคำตอบแต่ละข้อในสมุดคำตอบแต่ละเล่มตามสีที่กำหนด กรณีเขียนคำตอบในสมุดผิดเล่มไม่ตรงตามสีที่กำหนด ให้แจ้ง
  เจ้าหน้าที่คุมสอบทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขและลงชื่อกำกับไว้
  2. ให้เขียนคำตอบด้วยปากกาที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
  3. ห้ามฉีกกระดาษออกจากสมุดคำตอบโดยเด็ดขาด
  4. ห้ามเขียนคำตอบเป็นภาษาอื่น ให้เขียนคำตอบเป็นภาษาไทยเท่านั้น เว้นแต่ เป็นศัพท์เทคนิคอาจเขียนเป็นภาษาอังกฤษ
 • ข้อสอบปรนัย
  ให้ตอบในกระดาษคำตอบโดยระบายในวงกลมที่ต้องการแต่ละข้อเพียงวงกลมเดียวด้วยดินสอดำ 2 บี
กรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จะไม่ตรวจคำตอบและปรับ
เป็นสอบตกในข้อนั้นหากเขียนหรือระบายเลขประจำตัวสอบไม่ถูกต้องอาจถือว่าไม่ได้คะแนนในวิชานั้น แม้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์จะรวบรวมคะแนนได้หรือไม่ได้ก็ตาม
ให้ลงลายมือชื่อส่งข้อสอบ กระดาษคำตอบปรนัยและสมุดคำตอบอัตนัยก่อนออกจากห้องสอบ กรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ให้ถือว่าสอบตกในรายวิชานั้นของการทดสอบในครั้งนั้น
ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด อาทิ โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพและเสียง เครื่องมือบอกเวลา นาฬิกา และอุปกรณ์เครื่องเขียนต่าง ๆ (หมายรวมถึงน้ำยาลบคำผิดด้วย) ของตนเองเข้าห้องสอบ
โดยเด็ดขาด ยกเว้น เครื่องคิดเลข
กรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม โดยพบในขณะที่มีการทำข้อสอบเจ้าหน้าที่คุมสอบจะให้ยุติการทำข้อสอบและให้ออกจากห้องสอบทันที และให้หมายความรวมถึงการตรวจพบภายหลังเวลาการทำข้อสอบสิ้นสุดลงแล้ว ให้ถือว่าสอบตกในรายวิชานั้นของการทดสอบในครั้งนั้น

ห้ามมิให้ส่งกระดาษคำตอบ สมุดคำตอบและข้อสอบ จนกว่าเวลาล่วงผ่านไปแล้ว 1 ชั่วโมง

กรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือว่าสอบตกทุกรายวิชาในการสอบครั้งนั้น และให้ตัดสิทธิในการเข้าทดสอบโดยมีกำหนด
5 ปีนับแต่วันที่กระทำผิด • ประชาสัมพันธ์การเดินทางไปยังสนามสอบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เนื่องจากสถานที่ทดสอบมีพื้นที่จอดรถจำกัด จึงขอแนะนำให้ผู้เข้ารับการทดสอบโปรดเผื่อเวลาในการเดินทาง หรือพิจารณาเดินทางด้วยบริการขนส่งสาธารณะ
  - รถไฟฟ้า MRT ปลายทางสถานีห้วยขวาง เดินทางต่อด้วยรถมอเตอร์ไซด์หรือรถยนต์รับจ้าง
  - รถเมล์ เส้นทางถนนวิภาวดีรังสิต (ลงป้าย “ม.หอการค้าไทย”) สาย 24, 35- 1, 69, 92, 107, 129, ปอ.92, ปอ.129, ปอ.504, ปอ.138
  - รถเมล์ เส้นทางถนนประชาสงเคราะห์ (ลงป้าย “วัดพรหมวงศาราม ซอยประชาสงเคราะห์ 27”) สาย 12, 13, 36, 54, 74, 98, 117, 204
  - รถเมล์ เส้นทางถนนรัชดาภิเษก (ลงป้าย “ตลาดห้วยขวาง”) สาย 136, 137, ปอ.73, ปอ.206, ปอ.514, ปอ.517

  **กรณีที่นำรถยนต์ส่วนตัวมาจอด ผู้เข้าทดสอบต้องชำระค่าที่จอดรถตามอัตราที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกำหนด**

Post Date :
7 Jun 2024 14:43:10
 3972
Visitor
Create a website for free Online Stores