• Home

  • Cooperation

  • Action Plan : ROSC Accounting and Auditing by World Bank article การจัดทำโครงการประเมินบริษัทภิบาล

Action Plan : ROSC Accounting and Auditing by World Bank article การจัดทำโครงการประเมินบริษัทภิบาล

  • Home

  • Cooperation

  • Action Plan : ROSC Accounting and Auditing by World Bank article การจัดทำโครงการประเมินบริษัทภิบาล

Action Plan : ROSC Accounting and Auditing by World Bank article การจัดทำโครงการประเมินบริษัทภิบาล

     ธนาคารโลก โดยคณะผู้ประเมินภายใต้โครงการ Report on the Observance Standards and Codes – Accounting and Auditing (ROSC A&A) ได้จัดทำผลการศึกษาพร้อมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ในการพัฒนาวิชาชีพบัญชีด้านต่างๆ ของประเทศไทย 5 ข้อ ได้แก่

1) การทบทวนกฏ ระเบียบต่างๆ

2) การจัดตั้งหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการกำกับดูแลการตรวจสอบคุณภาพการ ปฏิบัติงานของสำนักงานสอบบัญชี (Quality Assurance and Review)ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

3) การจัดทำมาตรฐานการบัญชีและการใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวกับธุรกิจที่เป็น ลักษณะ public interest entities การจัดทำมาตรฐานการบัญชีสำหรับ SMEs

4) การพัฒนาวิชาชีพบัญชีของไทยในด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพบัญชีสากล และ IFAC’s statements of membership obligations (SMOs) และ

5) การจัดหาแหล่งทรัพยากร ทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร และอื่นๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการในด้านต่างๆเพื่อพัฒนาวิชาชีพบัญชีให้สำเร็จลุล่วงตามคำแนะนำของธนาคารโลก

Post Date :
10 Oct 2017 14:13:46
By :
Last Edited :
10 Oct 2017 14:13:46
By :
 2670
Visitor
Create a website for free Online Stores