ระบบ Online ผ่าน website ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ มีเรื่องอะไรบ้าง

ระบบ Online ผ่าน website ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ มีเรื่องอะไรบ้าง

Q:
ระบบ Online ผ่าน website ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ มีเรื่องอะไรบ้าง
A:

ปัจจุบันระบบ Online ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ประกอบด้วย
    1. การต่ออายุสมาชิก และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต    
    2. การตรวจสอบสถานภาพสมาชิก และผู้สอบบัญชี
   
3. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล
    4. ยื่นชั่วโมง CPD และตรวจสอบหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
    5. ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
    6. จองหลักสูตรอบรม
    7. การแจ้งรายชื่อธุรกิจที่จะลงลายมือชื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของผู้สอบบัญชี
    8. การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สอบบัญชีบนเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี

Post Date :
10 Oct 2017 9:14:25
By :
Last Edited :
11 Aug 2022 22:58:24
By :
 2115
Visitor
Create a website for free Online Stores