• Home

  • หมวด TSQC1

  • หากผู้สอบบัญชีต้องการจะตอบรับงานในลูกค้ารายเดิม ผู้สอบบัญชียังคงต้องมีขั้นตอนในการประเมินตอบรับงานใช

หากผู้สอบบัญชีต้องการจะตอบรับงานในลูกค้ารายเดิม ผู้สอบบัญชียังคงต้องมีขั้นตอนในการประเมินตอบรับงานใช

  • Home

  • หมวด TSQC1

  • หากผู้สอบบัญชีต้องการจะตอบรับงานในลูกค้ารายเดิม ผู้สอบบัญชียังคงต้องมีขั้นตอนในการประเมินตอบรับงานใช

หากผู้สอบบัญชีต้องการจะตอบรับงานในลูกค้ารายเดิม ผู้สอบบัญชียังคงต้องมีขั้นตอนในการประเมินตอบรับงานใช

Q:
หากผู้สอบบัญชีต้องการจะตอบรับงานในลูกค้ารายเดิม ผู้สอบบัญชียังคงต้องมีขั้นตอนในการประเมินตอบรับงานใช่หรือไม่?
A:

ใช่ สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชียังคงต้องมีการประเมินความเสี่ยงก่อนตอบรับงานลูกค้ารายเดิม ปัจจัยต่าง ๆ ที่สำนักงานสอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีสามารถนำมาใช้ในการพิจารณาตอบรับงานในลูกค้ารายเดิม ตัวอย่างเช่น ข้อบกพร่องของปีก่อนได้รับความความสนใจและมีการจัดการโดยฝ่ายบริหารหรือไม่ ผู้สอบบัญชีถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบในปีก่อนหรือไม่บุคลากรของสำนักงานมีเพียงพอหรือไม่ เป็นต้น อย่างไรก็ดี เอกสารการประเมินความเสี่ยงก่อนตอบรับงานลูกค้ารายเดิมจะมีเนื้อหาสั้นกว่าเมื่อเทียบกับการประเมินลูกค้ารายใหม่

Post Date :
10 Oct 2017 9:40:33
By :
Last Edited :
20 Oct 2021 20:23:24
By :
 1607
Visitor
Create a website for free Online Stores