• Home

  • หมวด TSQC1

  • ผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานคนเดียวหรือสำนักงานขนาดเล็กจะปฏิบัติตามองค์ประกอบด้านการติดตามผลได้อย่างไร?

ผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานคนเดียวหรือสำนักงานขนาดเล็กจะปฏิบัติตามองค์ประกอบด้านการติดตามผลได้อย่างไร?

  • Home

  • หมวด TSQC1

  • ผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานคนเดียวหรือสำนักงานขนาดเล็กจะปฏิบัติตามองค์ประกอบด้านการติดตามผลได้อย่างไร?

ผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานคนเดียวหรือสำนักงานขนาดเล็กจะปฏิบัติตามองค์ประกอบด้านการติดตามผลได้อย่างไร?

Q:
ผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานคนเดียวหรือสำนักงานขนาดเล็กจะปฏิบัติตามองค์ประกอบด้านการติดตามผลได้อย่างไร?
A:

การติดตามผล (Monitoring) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการประเมินว่านโยบายและวิธีปฏิบัติการควบคุมคุณภาพว่ามีการออกแบบไว้อย่างเพียงพอ เหมาะสม และมีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ ผู้ที่จะทำ หน้าที่ติดตามผลควรจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเข้าใจระบบการควบคุมคุณภาพเป็นอย่างดีประเด็นสำคัญในเรื่องนี้คือการจัดทำขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการติดตามผลซึ่งส่วนใหญ่สำนักงานหรือผู้สอบบัญชีไม่มีประสบการณ์ทางตรงมาก่อน รวมทั้งต้องพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเพื่อให้สามารถดำเนินการในเรื่องการติดตามผลได้ โดยขอแนะนำ ให้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งจัดโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ และการสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู้ในการนำไปปฏิบัติใช้

Post Date :
10 Oct 2017 9:41:40
By :
Last Edited :
21 Oct 2021 18:03:19
By :
 1407
Visitor
Create a website for free Online Stores