ถ้าปีที่แล้วผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข แต่ปีนี้กิจการมีการปรับปรุงข้อผิดพลาดของปีก่อน แ

ถ้าปีที่แล้วผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข แต่ปีนี้กิจการมีการปรับปรุงข้อผิดพลาดของปีก่อน แ

Q:
ถ้าปีที่แล้วผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข แต่ปีนี้กิจการมีการปรับปรุงข้อผิดพลาดของปีก่อน และผลจากการตรวจสอบ (ผู้สอบบัญชีรายเดิม) พบว่าการปรับปรุงบัญชีข้อผิดพลาดเหมาะสมแล้ว จะแสดงว่าการแสดงความเห็นในปีก่อนไม่ถูกต้องและอาจถูกสภาวิชาชีพบัญชีเรียกตรวจสอบกระดาษทำการหรือไม่
A:

     ผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานตามเอกสารหลักฐานที่ได้รับและข้อมูลที่มีอยู่ ณ วันนั้นๆ การที่กิจการได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงบัญชีเพื่อเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ผู้สอบบัญชีควรให้การสนับสนุน

      สภาฯ ดำเนินการด้านการกำกับดูแลโดยวิเคราะห์จากปัจจัยเสี่ยงหลายด้าน วัตถุประสงค์หลักของการกำกับดูแลโดยฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีให้มีมาตรฐานที่ดี ยกระดับวิชาชีพสอบบัญชีโดยรวม และมิได้มุ่งเน้นการลงโทษทางด้านจรรยาบรรณ

Post Date :
10 Oct 2017 10:01:05
By :
Last Edited :
21 Oct 2021 16:30:51
By :
 1588
Visitor
Create a website for free Online Stores