การบันทึกบัญชีทั่วไป : บริษัทมีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว (500,000 หุ้น มูลค่าห

การบันทึกบัญชีทั่วไป : บริษัทมีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว (500,000 หุ้น มูลค่าห

Q:
A:
Post Date :
25 Oct 2017 13:49:32
By :
Last Edited :
21 Oct 2021 19:22:40
By :
 11112
Visitor
Create a website for free Online Stores