ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2562

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2562

ที่ 31/2562 เรื่อง รายนามคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ที่ 30/2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการจรรยาบรรณตามมติที่ประชุมใหญ่ ประจำปี 2562
ที่ 19/2562 เรื่อง ค่าบริการเอกสารของสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ 18/2562 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 12/2550 เรื่องค่าบริการเอกสารของสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ 16/2562 เรื่อง การคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญเพื่อจัดจ้างปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ 14/2562 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า
ที่ 15/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียน การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามของนิติบุคคลที่ให้บริการด้านการสอบบัญชีหรือด้านการทำบัญชี (ฉบับที่ 2)
ที่ 5/2562 เรื่อง แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
ที่ 33-2562 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
ที่ 34-2562 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ
ที่ 35-2562 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด
ที่ 36-2562 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ 37-2562 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ที่ 38-2562 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
ที่ 39-2562 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
ที่ 40-2562 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ที่ 41-2562 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ 42-2562 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม
ที่ 43- 2562 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย
ที่ 44-2562 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ที่ 45-2562 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
ที่ 46-2562 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
ที่ 47-2562 เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ที่ 48-2562 เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
ที่ 49-2562 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ที่ 50-2562 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ที่ 51-2562 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
ที่ 52-2562 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ที่ 53-2562 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 เรื่อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ที่ 54-2562 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ 55-2562 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
ที่ 56-2562 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ 57-2562 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ที่ 58-2562 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 เรื่อง กำไรต่อหุ้น
ที่ 59-2562 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
ที่ 60-2562 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
ที่ 61-2562 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ที่ 62-2562 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก
ที่ 63-2562 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 เรื่อง การสำรวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ที่ 64-2562 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน
ที่ 65-2562 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม
ที่ 66-2562 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
ที่ 67-2562 เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
ที่ 68-2562 เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
ที่ 69-2562 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ที่ 70-2562 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ที่ 71-2562 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ที่ 72-2562 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ฯ
ที่ 73-2562 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ที่ 74-2562 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ที่ 75-2562 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 เรื่อง การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
ที่ 76-2562 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน
ที่ 77-2562 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 เรื่อง เงินที่นาส่งรัฐ
ที่ 78-2562 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22 เรื่อง รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนรับหรือจ่ายล่วงหน้า
ที่ 81-2562 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
ที่ 82-2562 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ที่ 83-2562 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
ที่ 84-2562 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ที่ 85-2562 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
ที่ 86-2562 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ
ที่ 87-2562 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
ที่ 88-2562 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน
ที่ 89-2562 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
ที่ 90-2562 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 23 เรื่อง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้
ที่ 91-2562 เรื่อง แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง ข้อยกเว้นสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน กรณีการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
ที่ 95-2562 เรื่อง การปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมสำหรับการจัดประเภทรายการของหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
Post Date :
13 Mar 2019 17:22:01
 28818
Visitor
Create a website for free Online Stores