ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2563

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2563

ที่ 4/2563 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 เรื่อง รายการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลรอตัดบัญชี
ที่ 5/2563 ประกาศ เรื่อง ตีความมาตรฐานบัญชีการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง หุ้นของสมาชิกในกิจการสหกรณ์และเครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ที่ 6/2563 ประกาศ เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 เรื่อง หนี้สินที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมในตลาดที่เฉพาะเจาะจง-เศษเหลือทิ้งของเครื่องใช้ไฟฟ้าฯ
ที่ 7/2563 ประกาศ เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 เรื่อง การเริ่มต้นใช้สกุลเงินยูโรเป็นครั้งแรก
ที่ 8/2563 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย
Post Date :
27 Mar 2020 11:17:47
 23445
Visitor
Create a website for free Online Stores