ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2563

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2563

ที่ 4/2563 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 เรื่อง รายการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลรอตัดบัญชี
ที่ 5/2563 ประกาศ เรื่อง ตีความมาตรฐานบัญชีการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง หุ้นของสมาชิกในกิจการสหกรณ์และเครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ที่ 6/2563 ประกาศ เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 เรื่อง หนี้สินที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมในตลาดที่เฉพาะเจาะจง-เศษเหลือทิ้งของเครื่องใช้ไฟฟ้าฯ
ที่ 7/2563 ประกาศ เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 เรื่อง การเริ่มต้นใช้สกุลเงินยูโรเป็นครั้งแรก
ที่ 8/2563 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย
ที่ 11/2563 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ผลการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนญาต พ.ศ. 2563
ที่ 14/2563 ประกาศ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา (CPD) ประจำปี 2563
ที่ 16/2563    ประกาศ มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
ที่ 17/2563 ประกาศ มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
ที่ 21/2563 ประกาศ สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 540 (ปรับปรุง) “การตรวจสอบประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง”
ที่ 23/2563  ประกาศ เรื่อง ขยายวันครบกำหนดผลทดสอบสะสมความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ที่ 25-2563 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑ เรื่อง การนาเสนองบการเงิน
ที่ 26-2563 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๘ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
ที่ 27-2563 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๐ เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ที่ 28-2563 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๔ เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
ที่ 29-2563 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๗ เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
ที่ 30-2563 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๓ เรื่อง การรวมธุรกิจ
ที่ 31-2563 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๗ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ที่ 32-2563 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๙ เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
ที่ 34-2563 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๒ เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ที่ 35-2563 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๖ เรื่อง การสารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ที่ 36-2563 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๒ เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
ที่ 37-2563 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๒ เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ที่ 38-2563 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๙ เรื่อง การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
ที่ 39-2563 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๒๐ เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสาหรับเหมืองผิวดิน
ที่ 40-2563 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๒๒ เรื่อง รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนรับหรือจ่ายล่วงหน้า
ที่ 41-2563 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
ที่ 42-2563 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง ข้อกาหนดเพิ่มเติมสาหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะเรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ 48/2563 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน
โพสต์เมื่อ :
27 มี.ค. 2563 11:17:47
 23444
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์