ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2564

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2564

ที่ 2/2564 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
ที่ 6/2564 ประกาศ เรื่อง ขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ 7/2564 ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญเพื่อจัดจ้างปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ 9/2564 ประกาศ เรื่อง การขอใช้เลขทะเบียนเดิมสำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ใบอนุญาตสิ้นผล
ที่ 10/2564 ประกาศ เรื่อง กำหนดการเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสภาวิชาชีพบัญชีเป็นกิจกรรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเป็นกิจกรรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชี
ที่ 11/2564 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
ที่ 13/2564 ประกาศ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา ประจำปี 2564
ที่ 14/2564 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีผ่านช่องทางออนไลน์ สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ทำบัญชีในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชี ประจำปี 2564
New !!
ที่ 17/2564
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย
New !!
ที่ 18/2564
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
New !!
ที่ 19/2564
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
New !!
ที่ 20/2564
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
โพสต์เมื่อ :
9 มี.ค. 2564 11:21:08
 7705
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์