ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2564

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2564

ที่ 2/2564 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
ที่ 6/2564 ประกาศ เรื่อง ขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ 7/2564 ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญเพื่อจัดจ้างปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ 9/2564 ประกาศ เรื่อง การขอใช้เลขทะเบียนเดิมสำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ใบอนุญาตสิ้นผล
ที่ 10/2564 ประกาศ เรื่อง กำหนดการเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสภาวิชาชีพบัญชีเป็นกิจกรรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเป็นกิจกรรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชี
ที่ 11/2564 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
ที่ 13/2564 ประกาศ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา ประจำปี 2564
ที่ 14/2564 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีผ่านช่องทางออนไลน์ สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ทำบัญชีในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชี ประจำปี 2564
New !!
ที่ 17/2564
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย
New !!
ที่ 18/2564
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
New !!
ที่ 19/2564
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
New !!
ที่ 20/2564
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
ที่ 27/2564 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 การบริหารคุณภาพสำหรับสำนักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบหรือการสอบทานงบการเงิน หรืองานให้ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง
ที่ 28/2564 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 2 การสอบทานคุณภาพงาน
ที่ 29/2564 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) การบริหารคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน
ที่ 30/2564 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ
ที่ 31/2564 ประกาศ เรื่อง บทแก้ไขเพิ่มเติมสำหรับมาตรฐานการสอบบัญชีและคำอธิบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงมาตรฐานการบริหารคุณภาพ
ที่ 32/2564 ประกาศ เรื่อง บทแก้ไขเพิ่มเติมสำหรับมาตรฐานอื่น เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564)
ที่ 35/2564 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
ที่ 36/2564 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 เรื่อง การสำรวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ที่ 37/2564 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ที่ 38/2564 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกแนวปฏิบัติทางการบัญชี จำนวน 6 ฉบับ
ที่ 39/2564 ประกาศ เรื่อง คู่มือประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
โพสต์เมื่อ :
9 มี.ค. 2564 11:21:08
 16554
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์