ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2565

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2565

ที่ 3/2565 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง รหัส 4400 (ปรับปรุง) งานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน
ที่ 5/2565 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบของผู้ขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ฉบับที่ 2)
ที่ 6/2565 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา หลักสูตร และวิทยากร
ที่ 7/2565 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติในการจัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา 
ที่ 8/2565 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนาประเภทการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning) สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี
ที่ 10/2565 ประกาศ เรื่อง มาตรการควบคุมโรคการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในการทดสอบและระเบียบเกี่ยวกับการเข้าทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 50 (1/2565)
ที่ 12/2565 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ 13/2565 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบของผู้ขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน
ที่ 14/2565 ประกาศ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานสอบบัญชี รหัส 580 หนังสือรับรอง
ที่ 15/2565 ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญเพื่อจัดจ้างปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ 16/2565  ประกาศ เรื่อง กำหนดให้การผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีเป็นกิจกรรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเป็นกิจกรรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชี
ที่ 29/2565 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา หลักสูตร และวิทยากร (ฉบับที่ 2)
ที่ 32/2565 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ 33/2565 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
ที่ 34/2565 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
ที่ 35/2565 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม
ที่ 36/2565 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
ที่ 37/2565 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ
ที่ 38/2565 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ที่ 39/2565 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
ที่ 43/2565 ประกาศ เรื่อง บทแก้ไขเพิ่มเติมสำหรับมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอบบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ที่ 44/2565 ประกาศ เรื่อง บทแก้ไขเพิ่มเติมสำหรับมาตรฐานอื่นด้านการสอบบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงมาตรฐานการบริหารคุณภาพ
ที่ 45/2565 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา หลักสูตร และวิทยากร (ฉบับที่ 3) 
ที่ 48/2565 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ปรับปรุง
ที่ 49/2565 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย
ที่ 50/2565 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย
โพสต์เมื่อ :
27 ม.ค. 2565 14:07:38
 14793
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์