• Home

  • What’s News

  • ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมธนาคารไทย ข้อแนะนำการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2562 ของสมาคมธนาคารไทย

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมธนาคารไทย ข้อแนะนำการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2562 ของสมาคมธนาคารไทย

  • Home

  • What’s News

  • ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมธนาคารไทย ข้อแนะนำการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2562 ของสมาคมธนาคารไทย

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมธนาคารไทย ข้อแนะนำการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2562 ของสมาคมธนาคารไทย

            สมาคมธนาคารไทยได้ส่งหนังสือที่ ส. 979/2562 ถึงสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อโปรดช่วยสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ข้อแนะนำในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารของสมาคมธนาคารไทย  แบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร พร้อมรายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการรับ-ส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2562  ให้ผู้สอบบัญชีรับทราบอย่างทั่วถึงและมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการจัดทำหนังสือยืนยันยอดธนาคารของสมาคมธนาคารไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

หนังสือที่ ส. 979/2562 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 ของสมาคมธนาคารไทย >>Download<<

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ข้อแนะนำในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารของสมาคมธนาคารไทย  >>Download<<

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร ฉบับภาษาไทย >>Download<< และฉบับภาษาอังกฤษ >>Download<<

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร เฉพาะบัญชีที่มีการปิดระหว่างงวด/ปี ฉบับภาษาไทย >>Download<< และฉบับภาษาอังกฤษ >>Download<<

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รายละเอียด ติดต่อสถาบันการเงินในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร >>Download<<

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายละเอียด ติดต่อสถาบันการเงินในการรับหนังสือยืนยันยอดธนาคาร >>Download<<

หมายเหตุ: ข้อแนะนำในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารดังกล่าว เป็นเพียงข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมธนาคารไทย เพื่อให้สภาวิชาชีพบัญชีช่วยประชาสัมพันธ์เท่านั้น  หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถามแต่ละธนาคารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4  “รายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร” 

            ทั้งนี้ “ตัวอย่างแบบฟอร์มตอบกลับรายการ/ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร” สามารถดูรายละเอียดได้ตามนี้
          “ตัวอย่างแบบฟอร์มตอบกลับรายการ/ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธนาคารสำหรับรายการบัญชีหรือธุรกรรมที่มีสถานะคงอยู่” (PDF File) >>Download<< และ (Word File) >>Download<<
          “ตัวอย่างแบบฟอร์มตอบกลับรายการ/ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธนาคารสำหรับรายการบัญชีหรือธุรกรรมที่มีการปิดระหว่างงวด/ปี” (PDF File) >>Download<< และ (Word File) >>Download<<

Post Date :
8 Jan 2020 15:26:32
 125250
Visitor
Create a website for free Online Stores