• Home

  • About Us

  • ผู้ช่วยผู้อำนวยการสภาวิชาชีพบัญชี (1 อัตรา)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสภาวิชาชีพบัญชี (1 อัตรา)

  • Home

  • About Us

  • ผู้ช่วยผู้อำนวยการสภาวิชาชีพบัญชี (1 อัตรา)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสภาวิชาชีพบัญชี (1 อัตรา)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 

      - จบการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
      - มีประสบการณ์ 1  ปี
      - เพศหญิง ไม่จำกัดอายุ
      - การสื่อสารเบื้องต้นเพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
      - บุคลิกภาพดี สุภาพเรียบร้อย สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
      - มีจิตสำนึกที่ดีในงานบริการและสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
      - มีความรับผิดชอบในหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย
      - มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร ผู้อื่น และมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร   
      - ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ และใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
     

ลักษณะขอบเขตงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่-จัดเลี้ยง งานอบรม งานนประชุม

ลำดับ รายละเอียดงาน
1

ดำเนินการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณ์สำหรับงานประชุมตามใบ Function

2 จัดเตรียมสถานที่สำหรับงานจัดเลี้ยงงานอบรมสัมมนาตามใบ Function งานที่ได้รับแจ้งให้เรียบร้อย
3 งานประจำวัน เช่น ดูแลความเรียบร้อยความสะอาด ห้องประชุม/ห้องอบรม/ห้องอาหาร
4 ดูแลจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานจัดเลี้ยงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยครบถ้วน และตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
5 ร่วมรับผิดชอบดูแลพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ในการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
6 สอดส่องดูแลพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อสภาฯ
7 ให้ความความมือ ช่วยเหลืองานส่วนรวม กิจกรรมต่างๆของสภาฯ รวมถึงงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย


ดาวน์โหลดใบสมัคร

Post Date :
14 Jan 2020 13:49:03
 5140
Visitor
Create a website for free Online Stores