ผู้ช่วยผู้อำนวยการสภาวิชาชีพบัญชี (1 อัตรา)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสภาวิชาชีพบัญชี (1 อัตรา)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 

      - เพศชายหรือหญิง
      - อายุ 35 ปี ขึ้นไป
      - ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
      - ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
      - มีภาวะความเป็นผู้นำ มีทักษะการบริหาร สามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
      - มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และทักษะภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
     

ลักษณะขอบเขตงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสภาวิชาชีพบัญชี

ลำดับ รายละเอียดงาน
1

สามารถวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบัติการเพื่อให้สามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสภาวิชาชีพบัญชี

2 สามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปอย่างสะดวก ราบรื่น และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3 สามารถประเมิน วิเคราะห์ปัญหา เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนา และวางระบบวิธีการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์


ดาวน์โหลดใบสมัคร

โพสต์เมื่อ :
14 ม.ค. 2563 13:49:03
 8050
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์