เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านต่างประเทศ (1 อัตรา)

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านต่างประเทศ (1 อัตรา)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 

      - จบการศึกษาปริญญาตรี
      - อายุไม่เกิน 30 ปี
      - มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2  ปี
      - สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Officeได้ดี
      - ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
      - มีความรับผิดชอบและทำงานที่ได้รับมอบหมายตามกรอบเวลา
      - สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
      - รักการเรียนรู้   
      - มีความตั้งใจ วิริยะ อุตสาหะ
      - หากมีประสบการณ์ด้านเลขานุการจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

     

ลักษณะขอบเขตงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านต่างประเทศ   

ลำดับ รายละเอียดงาน
1 ติดต่อประสานงานกับชาวต่างชาติ
2 ประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกองค์กร
3 เตรียมการและจัดทำรายงานการประชุม
4 แปลเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
5 หาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตอบข้อซักถามจากหน่วยงานต่าง ๆ
6 จัดเตรียมเอกสารและวาระในการประชุมของคณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ / คณะทำงาน ที่เกี่ยวข้อง จดบันทึกมติที่ประชุม
7 ประสานงานการประชุม – งานเลขานุการคณะกรรมการ อนุกรรมการ และสนับสนุนกรรมการในการดำเนินโครงการต่างๆของคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
8 สนับสนุนด้านอบรมหลักสูตรใหม่ การเขียนบทความ รวมถึงการจัดทำร่างสรุปผลงานของคณะกรรมการที่รับผิดชอบรายไตรมาส / ประจำปี และร่างงบประมาณ
9 จัดทำหนังสือเอกสารเผยแพร่ต่างๆภายใตคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
10 งานที่ได้รับมอบหมาย 


ดาวน์โหลดใบสมัคร

โพสต์เมื่อ :
14 ม.ค. 2563 14:00:02
 1789
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์