• Home

  • What’s News

  • ขอเชิญชวนสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทำแบบสำรวจ TFAC Survey

ขอเชิญชวนสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทำแบบสำรวจ TFAC Survey

  • Home

  • What’s News

  • ขอเชิญชวนสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทำแบบสำรวจ TFAC Survey

ขอเชิญชวนสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทำแบบสำรวจ TFAC Survey


            สภาวิชาชีพบัญชี ขอเชิญชวนสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี การพัฒนาวิชาชีพบัญชี การให้บริการ และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาวิชาชีพบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและตรงต่อความต้องการของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมากยิ่งขึ้น แบบสำรวจแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย
  • ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูล
  • ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจด้านการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพบัญชีและการพัฒนาวิชาชีพบัญชี
  • ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในการให้บริการของสภาวิชาชีพบัญชี
  • ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาวิชาชีพบัญชี
  • ส่วนที่ 5 ความคาดหวังต่อการดำเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชี


            ตอบแบบสำรวจได้ที่ >> https://forms.gle/L1FQaCRTVh1tQrEEA หรือ Scan QR Code

            ทั้งนี้ ผู้ที่ทำแบบสำรวจสามารถเข้าร่วมสนุกเพื่อลุ้นของที่ระลึกจากสภาวิชาชีพบัญชี จำนวน 5 รางวัล ขอให้กรอกชื่อ-นามสกุล และเบอร์ติดต่อกลับ ท้ายแบบสำรวจ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สุ่มรายชื่อผู้โชคดีหลังจากการปิดรับแบบสำรวจ
            สร้างแบบสำรวจโดย กรรมการด้านงานประชาสัมพันธ์และส่วนสื่อสารองค์กร สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ 02 685 2514 (วรวีร์) หรือ email : pr@tfac.or.th

Post Date :
18 Dec 2020 14:06:16
 1669
Visitor
Create a website for free Online Stores