• Home

  • What’s News

  • ประกาศมาตรการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส COVID-19

ประกาศมาตรการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส COVID-19

  • Home

  • What’s News

  • ประกาศมาตรการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส COVID-19

ประกาศมาตรการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส COVID-19


            เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส COVID-19 ที่อาจเกิดขึ้น น้องคิดขอแนะนำให้สมาชิกติดต่อสภาวิชาชีพบัญชีผ่านช่องทาง Live Chat ในหน้าเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี หรือ Email : Tfac@Tfac.or.th หรือทางโทรศัพท์ 02 685 2500

            สำหรับสมาชิกที่จำเป็นต้องเข้ามาติดต่อภายในอาคารและเข้าร่วมการอบรมและสัมมนา สภาวิชาชีพบัญชีขอให้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยภายในอาคารสภาวิชาชีพบัญชี ดังนี้
  • หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก เป็นต้น สภาวิชาชีพบัญชีขอความร่วมมืองดเดินทางเข้ามาติดต่อภายในอาคารสภาฯ และงดเข้าร่วมการอบรมสัมมนา
  • หากพบว่ามีอุณหภูมิร่างกายสูง ตั้งแต่อุณหภูมิ 37.5 องศาขึ้นไป ขอให้งดทำกิจกรรมภายในอาคารสภาวิชาชีพบัญชี
  • Scan QR Code แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” เมื่อเข้าสู่อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
  • ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยภายในอาคาร และหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อยู่เสมอ โดยสภาวิชาชีพบัญชีได้จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้รองรับในหลายจุดภายในอาคารสภาวิชาชีพบัญชี
  • ผู้เข้ามาภายในอาคารต้องผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ รับสติ๊กเกอร์ติดที่บริเวณเสื้อที่สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เพื่อเป็นสัญลักษณ์ยืนยันว่าท่านได้ผ่านการคัดกรองจากจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเรียบร้อยแล้ว และปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

            น้องคิดขอขอบพระคุณพี่ ๆ ทุกคนในความร่วมมือนะครับ..
Post Date :
7 Apr 2021 17:57:59
 482
Visitor
Create a website for free Online Stores