• Home

  • What’s News

  • เลื่อนการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 49 (2/2564)

เลื่อนการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 49 (2/2564)

  • Home

  • What’s News

  • เลื่อนการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 49 (2/2564)

เลื่อนการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 49 (2/2564)
            สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงมีความรุนแรง และกรุงเทพมหานครได้มีประกาศ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 โดยคณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชีจึงได้มีมติให้เลื่อนการจัดการทดสอบครั้งที่ 49 (2/2564) ออกไปโดยยังไม่ได้กำหนดวันทดสอบใหม่

            สภาวิชาชีพบัญชียังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด แม้ว่าจะมีประกาศมาตรการผ่อนคลายลงบ้างแล้วก็ตามแต่กรุงเทพฯและปริมณฑลยังเป็นเขตพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(สีแดงเข้ม) และยังมีข้อจำกัดในการห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันเกินกว่าที่กำหนด ดังนั้น การพิจารณาดำเนินการจัดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 49 (2/2564) ต้องคำนึงถึงหลักความปลอดภัยของผู้เข้ารับการทดสอบตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด จึงยังคงเลื่อนการจัดการทดสอบไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย หรือ หากมีความคืบหน้าอย่างไรสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะแจ้งให้ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบทราบโดยเร็ว และโปรดติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกำหนดการทดสอบได้ที่เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ https://www.tfac.or.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 02-6852580-82 Email : cpaexam@tfac.or.th

            ** เพื่อประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการทดสอบ คณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชีได้มีมติให้ขยายผลสอบสะสมของผู้เข้ารับการทดสอบที่มีรายวิชาผ่านการทดสอบแล้ว ดังนี้

ผลการทดสอบสะสมครั้งที่ วันที่ครบกำหนด วันที่ขยาย
37(2/2560) 13 กันยายน 2564 วันที่ประกาศผลการทดสอบครั้งที่ 49 (2/2564)
38(3/2560) 14 มกราคม 2565 วันที่ประกาศผลการทดสอบครั้งที่ 50 (3/2564)
Post Date :
14 Sep 2021 16:25:31
 2399
Visitor
Create a website for free Online Stores