• Home

  • About Us

  • เจ้าหน้าประสานงานปฏิบัติการอบรม (1 อัตรา )

เจ้าหน้าประสานงานปฏิบัติการอบรม (1 อัตรา )

  • Home

  • About Us

  • เจ้าหน้าประสานงานปฏิบัติการอบรม (1 อัตรา )

เจ้าหน้าประสานงานปฏิบัติการอบรม (1 อัตรา )

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 

      - เพศหญิง
      - อายุต่ำกว่า 30 ปี
      - มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 1 ปี
      - การศึกษา ระดับปวช/ปวส, ปริญญาตรี ทุกสาขา
      - สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้
      - เข้าใจภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้
      - สามารถทำงานเป็นทีมได้
      - สามารถทำงานล่วงเวลา หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ได้
      - มีความละเอียดรอบคอบ
      - มีความตั้งใจที่จะพัฒนา และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
      - มีใจรักงานบริการ 
     

ลักษณะขอบเขตงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอบรม

ลำดับ รายละเอียดงาน
1

ช่วยงานธุรการภายในส่วนงาน เช่น งานรับ-ส่งเอกสาร การเก็บรักษา

2 จัดทำรายงานของส่วนงาน
3 รับโทรศัพท์ประจำส่วนงาน
4 จัดเชิญประชุม และจองห้องประชุม
5 ประสานงานระหว่างส่วนงานภายในองค์กร


ดาวน์โหลดใบสมัคร

Post Date :
20 Oct 2021 15:32:25
 1366
Visitor
Create a website for free Online Stores