• Home

  • About Us

  • ผู้จัดการส่วน ส่วนงาน ศูนย์ทดสอบ และศูนย์วิจัย (1 อัตรา )

ผู้จัดการส่วน ส่วนงาน ศูนย์ทดสอบ และศูนย์วิจัย (1 อัตรา )

  • Home

  • About Us

  • ผู้จัดการส่วน ส่วนงาน ศูนย์ทดสอบ และศูนย์วิจัย (1 อัตรา )

ผู้จัดการส่วน ส่วนงาน ศูนย์ทดสอบ และศูนย์วิจัย (1 อัตรา )

หน้าที่และความรับผิดชอบ : 

      - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เข้าร่วมประชุมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนดำเนินงานและพันธกิจ
      - บริหารจัดการ และควบคุมงบประมาณในส่วนของศูนย์ทดสอบ และศูนย์วิจัย
      - บริหารจัดการตามกระบวนการฝึกอบรม ทดสอบ อาทิ ออกแบบ วิเคราะห์ วางแผนกำหนดแนวทางโปรโมทประชาสัมพันธ์สถาบันฯ และโครงการต่างๆ ภายใต้สถาบันฯ
      - จัดทำคลังข้อสอบเพื่อใช้สำหรับการทดสอบความพร้อมในวิชาชีพชั้นสูงและเก็บจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
      - ควบคุมดูแลการจัดทดสอบ และประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ วางแผนพัฒนาระบบเพื่อรองรับแทนการดำเนินงานของศูนย์
      - กำกับดูแลและควบคุมการออกประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองของหน่วยงานทดสอบวิชาชีพบัญชีให้มีมาตรฐาน และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
      - ให้คำแนะนำการพัฒนาวิชาชีพชั้นสูง ออกแบบ วิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการ การทดสอบ ศึกษา วิจัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาวิชาชีพฯ ของสมาชิก
      - จัดทำแผนการดำเนินงานการทดสอบ และประเมินผลวิชาชีพให้เหมาะสมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งประสานงาน ทำความตกลงร่วมมือกับหน่วยงานวิชาการอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
      - ให้คำปรึกษาและคำแนะนำกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของงานที่มอบหมายและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
      - ประชุมร่วมกับคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงาน เพื่อนำมติ กรอบความคิด และข้อมูลประกอบจากที่ประชุมมาผลิตชิ้นงานต่างๆ และนำเสนอขออนุมัติเพื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
      - เข้าร่วมหรือเป็นวิทยากรในการอบรมหรือสัมมนา
      - บริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิผล สูงสุดต่อองค์กร
      - หน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการ อนุกรรมการ และผู้บริหารมอบหมาย


คุณสมบัติของ ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนส่วนงาน ศูนย์ทดสอบ และศูนย์วิจัย

      - อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
      - การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
      - มีประสบการณ์ การทำงานทางด้าน ระบบสารสนเทศ
      - มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีการศึกษา และเข้าใจระบบทดสอบ
      - มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาองค์กร และการฝึกอบรม
      - สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
      - หากมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการด้าน การทำงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
      - สามารถทำงานเป็นทีม มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งาน และมีความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ข้อมูล ต่างๆ เพื่อสร้างงานใหม่ๆและนำมาใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิผล
      - มีทักษะในการบริหารจัดการ การติดต่อสื่อสาร และการนำเสนอ ที่มีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารและถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้เป็นอย่างดี เคารพและยอมรับฟังในความคิดต่าง
      - มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
      - มีตรรกะ ในการคิดเชิงวิเคราะห์ ชอบค้นคว้า ติดตามข่าวสารทางวิชาการรักการอ่านและการสอน

ดาวน์โหลดใบสมัคร

Post Date :
14 Feb 2022 17:01:12
 1650
Visitor
Create a website for free Online Stores