• Home

  • What’s News

  • ขอเชิญเข้าร่วมเป็นผู้ทดสอบการใช้งานโปรแกรม Automate Lead sheet ครั้งที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมเป็นผู้ทดสอบการใช้งานโปรแกรม Automate Lead sheet ครั้งที่ 2

  • Home

  • What’s News

  • ขอเชิญเข้าร่วมเป็นผู้ทดสอบการใช้งานโปรแกรม Automate Lead sheet ครั้งที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมเป็นผู้ทดสอบการใช้งานโปรแกรม Automate Lead sheet ครั้งที่ 2         ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สอบบัญชีตอบแบบสอบถาม “ความสนใจการใช้ Automate Lead Sheet” เพื่อเก็บข้อมูลผู้ที่ต้องการจะใช้งานและนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรม Automate Lead sheet ในรูปแบบของไฟล์ Excel อัตโนมัติ (Excel macro) เพื่อช่วยลดเวลาในการจัดทำ Lead sheet ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านสอบบัญชี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

          ปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีได้ดำเนินการพัฒนาโปรแกรม Automate Lead sheet ในระยะที่ 2 จึงขอเชิญชวนผู้สอบบัญชี หรือผู้ปฏิบัติงานด้านสอบบัญชี ที่มีความสนใจใช้งานโปรแกรม Automate Lead sheet เข้าร่วมเป็นผู้ทดสอบโปรแกรมดังกล่าวในระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม ถึง 17 ธันวาคม 2564 เพื่อนำข้อคิดเห็นหรือปัญหาที่พบเจอจากการทดสอบไปดำเนินการปรับปรุงโปรแกรมให้สมบูรณ์ต่อไป (รับจำกัดจำนวน 80 ท่าน)

          สามารถลงชื่อเข้าร่วมได้ที่ Click หรือ สแกน QR Code ตั้งแต่วันนี้จนถึง 3 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งระบุช่วงเวลาที่ท่านสะดวกเข้ารับฟังสรุปแนวทางการทดสอบในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 นี้ผ่านระบบ MS Teams ทั้งนี้สภาวิชาชีพบัญชีจะขอเลือกช่วงเวลาที่มีผู้ทดสอบเลือกมากที่สุดเป็นเวลานัดหมายและบันทึกเป็นวิดีโอสำหรับผู้ทดสอบที่ไม่สะดวกเข้ารับฟัง

Post Date :
25 Nov 2021 13:09:21
 597
Visitor
Create a website for free Online Stores