• Home

  • บริการ

  • คณะทำงานโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ Accounting Software สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

คณะทำงานโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ Accounting Software สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

  • Home

  • บริการ

  • คณะทำงานโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ Accounting Software สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

คณะทำงานโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ Accounting Software สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)หลักการและเหตุผล
          จาก Objectives and Key Results (ด้านการทำบัญชี) ข้อ2 กำหนดให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการการทำงานแบบ end-to-end process ในส่วนของ การเป็นตัวกลางประสานงานระหว่าง ผู้พัฒนา Software หน่วยงานราชการ นักบัญชี และผู้ประกอบการ เพื่อให้มี Accounting Software ที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั่วไป และกระตุ้นให้ผู้ทำบัญชีที่ไม่เคยใช้ Software ใดๆ เปลี่ยนมาใช้ Accounting Software ที่มีมาตรฐาน ให้มีจำนวนของการใช้อย่างต่อเนื่อง

          ปัจจุบัน Accounting Software มีหลากหลายส่วนมากเป็นการใช้งานเฉพาะในส่วนของผู้ทำบัญชี สำนักงานบัญชีที่รับทำบัญชีให้กับผู้ประกอบการที่เป็น SMEs การทำงานเป็นแบบไม่ Real Time เนื่องจากการทำงานของผู้ทำบัญชี สำนักงานบัญชี จะทำหลังจากเหตุการณ์สิ้นสุดนานแล้ว และประกอบกับผู้ประกอบการ SMEs ขาดความสนใจที่จะใช้งบการเงินที่ปิดประจำปีให้เป็นประโยชน์เพื่อการบริหารกิจการเพียงแต่นำไปใช้เพื่อการเสียภาษีเท่านั้น
          ปี 2558 กรมสรรพากรออกพระราชกำหนดการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558 กำหนดมาตรการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เข้าสู่ระบบบัญชีเดียวเพื่อสนับสนุนให้มีการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับ สภาพข้อเท็จจริงของกิจการ ซึ่งจะช่วยสะท้อนสภาพกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยรัฐบาลสามารถวิเคราะห์และวางแผนในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการได้ตรงต่อความต้องการ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการผลิตและการค้า รวมถึงการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามประมวลรัษฎากร ให้กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยดำเนินการที่จำเป็น เพื่อให้สถาบันการเงินที่อยู่ในกำกับดูแล ใช้บัญชีและงบการเงินที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลแสดงต่อกรมสรรพากรในการยื่นรายการภาษีเงินได้เป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมทางการเงินและการขออนุมัติสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
          มาตรการข้างต้นมีผลให้ผู้ประกอบการ SMEs ตื่นตัวที่จะเข้าสู่ระบบบัญชีเดียว อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแบบครบวงจร มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการส่งเสริม SME MSME ที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล อบรมความรู้ด้านบัญชี ภาษี กฎหมาย การใช้ เทคโนโลยี Accounting Software ในการบันทึกบัญชี และ อบรมเพิ่มในเรื่องการจัดทำโครงการเพื่อขอสินเชื่อ โดยคาดหวัง ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสามารถบันทึกบัญชี นำข้อมูลทางบัญชีมาใช้บริหารจัดการธุรกิจ สามารถคำนวณภาษีเงินได้ ภงด.90 ด้วยวิธีจำเป็นและสมควร (ไม่ใช้วิธีเหมาจ่าย) ฯลฯ
          สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ต้องมีส่วนในการพัฒนาผู้ประกอบการ ผู้ทำบัญชี สำนักงานบัญชี ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล ขนาด SME MSME ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการทำบัญชีให้เข้าสู่ระบบบัญชีเดียว สนับสนุน Software หรือ Application ทางบัญชี ที่จะนำมาให้ผู้ประกอบการใช้อย่างมีการพัฒนาให้สะดวกกับผู้ใช้งาน เพื่อให้ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกบัญชีของผู้ประกอบการจาก Software หรือ Application ทางบัญชี เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ Real Time ให้มีการเชื่อมโยงกับ Big Data (ต้องมีการรักษาความลับ) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ในเรื่องต่างๆ ได้ เช่น สถานะของ SME MSME ในปัจจุบันเป็นอย่างไร และสามารถเชื่อมโยงให้กับธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบการพิจารณาสินเชื่อ ให้กับผู้ประกอบการ จัดให้มีการ อบรมการใช้ Software หรือ Application ทางบัญชี ให้มีการบันทึกภาพ/เสียงไว้ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาทางออนไลน์ได้ สร้างแรงจูงใจที่จะให้ผู้ประกอบการ SME MSME มาใช้ Software หรือ Application ทางบัญชี ชี้ให้เห็นประโยชน์ของการทำบัญชีที่ถูกต้อง การใช้เทคโนโลยีในการบันทึกบัญชีอย่างง่ายๆ ประสานงานกับกรมสรรพากรเรื่องการจัดทำ platform online เพื่อให้มีการเชื่อมต่อข้อมูลกันในเรื่องการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้ในระยะเวลา 3 ปีแรก ที่นำ Accounting Software หรือ Application ทางบัญชี มาใช้ เป็นต้น ให้มีการพัฒนา Software และ Application ทางบัญชี อย่างต่อเนื่อง ให้มีคุณสมบัติความสามารถในการทำงานด้านต่างๆ ได้มากขึ้น รวมถึงมีความสะดวกในการใช้งาน ให้เป็นที่นิยม จูงใจให้ผู้ประกอบการมาใช้ Software และ Application ทางบัญชี มากขึ้น สร้างนักบัญชีชุมชน ที่มีความสามารถในการใช้ Software และ Application ทางบัญชี ให้การรับรองออกใบ Certificate เพื่อสนับสนุนให้ SME MSME ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล มีนักบัญชีชุมชนดูแล ทำให้มีระบบการบันทึกบัญชีที่ดี ถูกต้อง อันจะเป็นผลดีกับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

วัตถุประสงค์
          1. เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการกลุ่ม SME MSME ผู้ทำบัญชี สำนักงานบัญชี ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชี และสามารถนำเทคโนโลยีทางบัญชีใช้ Software และ Application ทางบัญชี ออกรายงานทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน Real Time เพื่อใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          2. เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกในการใช้ระบบบัญชีเดียวให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่ม SME MSME ผู้ทำบัญชี สำนักงานบัญชี รวมทั้งเรียนรู้วิธีการที่จะนำข้อมูลทางบัญชีมาคำนวณภาษี รวมถึงการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้อย่างถูกต้อง
          3. เพื่อสร้างและพัฒนาความสามารถของนักบัญชีชุมชน สำนักงานบัญชี ให้มีความพร้อมในการบริการแก่ผู้ประกอบการ อันจะนำไปสู่ความมั่นใจในการทำบัญชีที่ถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย

          1. ผู้ประกอบการ SME MSME
          2. ผู้ทำบัญชี สำนักงานบัญชี ที่ต้องการได้รับความรู้ด้านบัญชีและภาษี รวมถึงการใช้ Software/Application ในการบันทึกบัญชี
          3. นักศึกษาสาขาบัญชี ผู้ทำบัญชีอิสระ สำนักงานบัญชี และผู้สนใจที่จะเป็นนักบัญชีชุมชน


Post Date :
6 May 2022 14:07:12
 2381
Visitor
Create a website for free Online Stores