• Home

  • บริการ

  • คณะทำงานพัฒนาและศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อการทำบัญชี

คณะทำงานพัฒนาและศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อการทำบัญชี

  • Home

  • บริการ

  • คณะทำงานพัฒนาและศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อการทำบัญชี

คณะทำงานพัฒนาและศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อการทำบัญชีหลักการและเหตุผล

          เนื่องจากแนวโน้มธุรกิจในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีขั้นสูงที่เข้ามาช่วยในกระบวนการทางธุรกิจเพื่อให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นประกอบกับมีเทคโนโลยีทางการทำบัญชีเกิดขึ้นใหม่จำนวนมาก ซึ่งส่งผลให้การทำบัญชีมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนามากยิ่งขึ้นในปัจจุบันและมีการพัฒนารูปแบบการทำบัญชีมากยิ่งขึ้นในอนาคต จึงควรแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการทำบัญชี

วัตถุประสงค์
          1. ทำการศึกษาและให้ความรู้เผยแพร่แก่ผู้ทำบัญชีเกี่ยวกับเทคโนโลยีและผลกระทบต่องานทำบัญชีเพื่อการพัฒนากระบวนการทำงานให้ยกระดับทันกับเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพงานทำบัญชี รวมถึงเพิ่มคุณค่าในทักษะที่จำเป็นต่องานบัญชีที่พัฒนาขึ้น

          2. พัฒนาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะในการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาปรับเปลี่ยนกระบวนการทำบัญชีในทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ผู้ทำบัญชีในการพัฒนากระบวนการทำงาน
          3. ประสานงานกับคณะทำงานวิชาชีพบัญชีด้านอื่นๆ เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการทำบัญชี เพื่อสามารถรองรับอนาคตของการทำบัญชีซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

ผลงาน

Post Date :
6 May 2022 14:33:05
 1658
Visitor
Create a website for free Online Stores