• หน้าแรก

  • บริการ

  • คณะทำงานพัฒนาและศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อการทำบัญชี

คณะทำงานพัฒนาและศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อการทำบัญชี

  • หน้าแรก

  • บริการ

  • คณะทำงานพัฒนาและศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อการทำบัญชี

คณะทำงานพัฒนาและศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อการทำบัญชีหลักการและเหตุผล

          เนื่องจากแนวโน้มธุรกิจในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีขั้นสูงที่เข้ามาช่วยในกระบวนการทางธุรกิจเพื่อให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นประกอบกับมีเทคโนโลยีทางการทำบัญชีเกิดขึ้นใหม่จำนวนมาก ซึ่งส่งผลให้การทำบัญชีมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนามากยิ่งขึ้นในปัจจุบันและมีการพัฒนารูปแบบการทำบัญชีมากยิ่งขึ้นในอนาคต จึงควรแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการทำบัญชี

วัตถุประสงค์
          1. ทำการศึกษาและให้ความรู้เผยแพร่แก่ผู้ทำบัญชีเกี่ยวกับเทคโนโลยีและผลกระทบต่องานทำบัญชีเพื่อการพัฒนากระบวนการทำงานให้ยกระดับทันกับเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพงานทำบัญชี รวมถึงเพิ่มคุณค่าในทักษะที่จำเป็นต่องานบัญชีที่พัฒนาขึ้น

          2. พัฒนาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะในการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาปรับเปลี่ยนกระบวนการทำบัญชีในทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ผู้ทำบัญชีในการพัฒนากระบวนการทำงาน
          3. ประสานงานกับคณะทำงานวิชาชีพบัญชีด้านอื่นๆ เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการทำบัญชี เพื่อสามารถรองรับอนาคตของการทำบัญชีซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

ผลงาน


โพสต์เมื่อ :
6 พ.ค. 2565 14:33:05
 1619
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์