• Home

  • บริการ

  • คณะทำงานเพื่อการพัฒนาด้าน Soft Skill ของผู้ทำบัญชี

คณะทำงานเพื่อการพัฒนาด้าน Soft Skill ของผู้ทำบัญชี

  • Home

  • บริการ

  • คณะทำงานเพื่อการพัฒนาด้าน Soft Skill ของผู้ทำบัญชี

คณะทำงานเพื่อการพัฒนาด้าน Soft Skill ของผู้ทำบัญชี          ผู้ทำบัญชีถือเป็นหัวใจสำคัญองค์กร ความรู้ความสามารถของผู้ทำบัญชีเป็นปัจจัยที่สำคัญในการชี้ขาดความสำเร็จในการทำงานองค์กร ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา ผู้ทำบัญชีจะต้องมีทักษะทั้งในด้าน Technical และ Soft Skill โดยปัจจุบันการพัฒนาด้าน Soft Skill เช่น ทัศนคติในการเจริญเติบโต การสื่อสาร การนำเสนอ เป็นเรื่องจำเป็นที่ผู้ทำบัญชี ต้องปรับแนวคิด เสริมทักษะ ไปสู่การเปลี่ยนแปลงค่านิยมและพฤติกรรมในการทำงาน เพื่อทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
          คณะทำงานเพื่อการพัฒนาด้าน Soft Skill ของผู้ทำบัญชี ภายใต้คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี เล็งเห็นความสำคัญที่ผู้ทำบัญชีในปัจจุบัน และอนาคต และทักษะด้าน Soft Skill ที่ผู้ทำบัญชีควรต้องมี ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และคุณค่าแห่งอนาคต

วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้ผู้ทำบัญขีได้มีความเข้าใจอย่างแท้จริงของทักษะด้าน Soft Skills และ ความสำคัญ และการประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงาน
          2. เพื่อให้ผู้ทำบัญชี มีทัศนคติที่ดีเชิงบวก ทัศนะคติในด้านการเจริญเติบโต มีความริเริ่ม ความคิดใหม่ๆ และพัฒนา Soft Skills สร้างคุณค่าให้กับตนเองในอนาคต
          3. เพื่อให้ผู้ทำบัญชีได้เรียนรู้ทักษะสำคัญในด้าน Soft Skills รวมถึง การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การนำเสนอ presentation การ Coach และหัวข้ออื่นๆ ที่คณะทำงานฯ และ คณะกรรมการเห็นควรที่จะพัฒนาต่อยอด

กลุ่มเป้าหมาย
          1. ผู้ทำบัญชี นักบัญชีในองค์กร หรือนักบัญชีอิสระมืออาชีพ
          2. ผู้ทำบัญชี นักบัญชีในองค์กร SME องค์กรขนาดใหญ่
          3. ผู้ทำบัญชี และ นักบัญชีที่กำลังเจริญเติบโตและกำลังจะก้าวไปเป็นผู้บริหารในอนาคต
          4. ผู้ทำบัญชี และ นักบัญชีทั่วไป ที่มีความสนใจในการเพิ่มความรู้ ทักษะในด้าน Soft Skills

ผลงาน


Post Date :
9 May 2022 10:01:27
 3460
Visitor
Create a website for free Online Stores