• Home

  • What’s News

  • Login ครบ...จบในครั้งเดียว ด้วยระบบ TFAC Online Service (Single Sign-on)

Login ครบ...จบในครั้งเดียว ด้วยระบบ TFAC Online Service (Single Sign-on)

  • Home

  • What’s News

  • Login ครบ...จบในครั้งเดียว ด้วยระบบ TFAC Online Service (Single Sign-on)

Login ครบ...จบในครั้งเดียว ด้วยระบบ TFAC Online Service (Single Sign-on)📣 Login ครบ...จบในครั้งเดียว ด้วยระบบ TFAC Online Service (Single Sign-on)

👉 สภาวิชาชีพบัญชีเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานระบบออนไลน์ให้แก่สมาชิก ด้วยการจัดทำระบบ TFAC Online Service (Single Sign-on) ซึ่งเป็นการใช้ Username และ Password เพียงชุดเดียว ในการเข้าสู่บริการออนไลน์ตามสถานภาพของระบบบริการสมาชิกของแต่ละบุคคล หรืออธิบายง่ายๆ คือ “เป็นการเชื่อมต่อทุกระบบบริการผ่านล็อกอินเพียงครั้งเดียว” การพัฒนาระบบ Online Service ครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการเล็งเห็นถึงความสำคัญของสมาชิกในการลดขั้นตอนการเข้าใช้งาน ลดความยุ่งยากในการจดจำชื่อ Username และ Password ของสมาชิก แต่ยังคงความปลอดภัยของการใช้งานตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์สากล

👉 นอกจากนั้น ระบบ TFAC Online Service (Single Sign-on) ยังมีตารางแสดงข้อมูลสถานะเพื่อแจ้งเตือนสมาชิกให้สมาชิกดำเนินการรักษาสถานภาพต่างๆ อาทิ การต่ออายุสมาชิก การต่ออายุใบอนุญาตฯ โดยสามารถต่ออายุได้ตลอดทั้งปีไม่จำกัดจำนวนปี แต่ต้องต่ออายุก่อนหมดอายุเท่านั้น

👉 ปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีพัฒนาระบบ TFAC Online Service (Single Sign-on) โดยเชื่อมระบบต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันจำนวน 7 ระบบ ตามสถานภาพต่างๆ ของสมาชิก ดังนี้
1.ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี
2.ระบบแจ้งยืนยันรายชื่อธุรกิจ
3.ระบบฝึกหัดงาน
4.ระบบสมัครสอบ CPA
5.ระบบยื่นคำขอดูสมุดคำตอบ
6.ระบบแจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD
7.ระบบ ASEAN CPA

👉 ศึกษาขั้นตอนการใช้งานระบบได้ที่ https://www.tfac.or.th/upload/9414/pZO73mTTZt.pdf
😘 สามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่ https://eservice.tfac.or.th/tfac_eservice/login

Post Date :
19 Sep 2022 9:16:45
 914
Visitor
Create a website for free Online Stores