• Home

  • What’s News

  • ขอเรียนให้ทราบว่าขณะนี้ที่นั่งงานสัมมนา The 3rd ASEAN CPA Conference เต็มแล้ว!!!

ขอเรียนให้ทราบว่าขณะนี้ที่นั่งงานสัมมนา The 3rd ASEAN CPA Conference เต็มแล้ว!!!

  • Home

  • What’s News

  • ขอเรียนให้ทราบว่าขณะนี้ที่นั่งงานสัมมนา The 3rd ASEAN CPA Conference เต็มแล้ว!!!

ขอเรียนให้ทราบว่าขณะนี้ที่นั่งงานสัมมนา The 3rd ASEAN CPA Conference เต็มแล้ว!!!


📣 ขอเรียนให้ทราบว่า..

👉 ขณะนี้ที่นั่งงานสัมมนา The 3rd ASEAN CPA Conference: Empowering and Enhancing Sustainability of ASEAN Business และ ASEAN Accountancy Conference on Sustainability

‼ เต็มแล้ว ‼

👉 และไม่สามารถเพิ่มที่นั่งเสริมหรือรับ walk-in ได้ เพื่อรักษาระยะห่างและความปลอดภัยในสุขภาพของผู้เข้าร่วมสัมมนา ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าฟังแบบ on-line ได้ทางสื่อของสภาวิชาชีพบัญชี โดยไม่ต้องลงทะเบียน
Post Date :
19 Sep 2022 19:07:41
 683
Visitor
Create a website for free Online Stores