• Home

  • What’s News

  • สภาวิชาชีพบัญชีจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรในโครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีภาษีอากร Certificate of Tax Accountant : CTA รุ่นที่ 3

สภาวิชาชีพบัญชีจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรในโครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีภาษีอากร Certificate of Tax Accountant : CTA รุ่นที่ 3

  • Home

  • What’s News

  • สภาวิชาชีพบัญชีจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรในโครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีภาษีอากร Certificate of Tax Accountant : CTA รุ่นที่ 3

สภาวิชาชีพบัญชีจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรในโครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีภาษีอากร Certificate of Tax Accountant : CTA รุ่นที่ 3

           เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีด้านบัญชีภาษีอากร จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรในโครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีภาษีอากร Certificate of Tax Accountant : CTA รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา โดยได้รับเกียรติจากนายวินิจ ศิลามงคล นายกสภาวิชาชีพบัญชี เป็นผู้กล่าวแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 86 ท่าน

           โดยโครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีภาษีอากร Certificate of Tax Accountant : CTA รุ่นที่ 3 ได้จัดอบรมสัมมนาระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 16 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพ และเป็นการเพิ่มความรู้ด้านภาษีอากรอย่างเข้มข้นให้เป็นมืออาชีพ รวมถึงการสนับสนุนให้มีนักบัญชีภาษีอากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีภาษีอากรสามารถเป็นที่ปรึกษาด้านการบัญชีภาษีอากรเพิ่มมากขึ้น

           สภาวิชาชีพบัญชีขอแสดงความยินดีและขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมโครงการและคณะกรรมการทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้โครงการนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี ท่านสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครในรุ่นที่ 4 ได้ในช่องทางการประชาสัมพันธ์ของสภาวิชาชีพบัญชี

Post Date :
18 Sep 2023 15:58:15
 1167
Visitor
Create a website for free Online Stores