• Home

  • What’s News

  • สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย

สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย

  • Home

  • What’s News

  • สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย

สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย

          เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 นายวินิจ ศิลามงคล นายกสภาวิชาชีพบัญชี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 107-4/2566 ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง ชั้น 3 สภาการพยาบาล จังหวัดนนทบุรี
          ภายในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายวินิจ ศิลามงคล ที่ได้รับเลือกเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี วาระปี 2566 – 2569 และได้มีการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การการดำเนินงานรวมไปถึงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพ โดยมี 11 สภาวิชาชีพเข้าร่วมประชุม ได้แก่ แพทยสภา สภาการพยาบาล ทันตแพทยสภา สภาเภสัชกร สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำบัด สัตวแพทยสภา สภาทนายความ สภาวิศวกร สภาวิชาชีพการบัญชี และสภาสถาปนิก
          นอกจากนี้ 11 สภาวิชาชีพ ได้ถ่ายภาพร่วมกันเพื่อจัดเตรียมทำหนังสือรวบรวมประวัติความเป็นมาสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย
เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจได้ศึกษาถึงความเป็นมาดังกล่าว

Post Date :
13 Sep 2023 10:44:28
 750
Visitor
Create a website for free Online Stores