• Home

  • What’s News

  • สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ACPACC) ครั้งที่ 24

สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ACPACC) ครั้งที่ 24

  • Home

  • What’s News

  • สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ACPACC) ครั้งที่ 24

สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ACPACC) ครั้งที่ 24


        เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) ได้จัดอบรมสัมมนาหลักสูตรเจาะลึกประเด็นปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก นายวินิจ ศิลามงคล นายกสภาวิชาชีพบัญชี ร่วมเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยอาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการและเลขาธิการ และนางสาวณัฏฐรินทร พลภูงา ผู้ช่วยเลขาธิการ เข้าร่วมงานดังกล่าว
        นายวินิจ กล่าวว่า การจัดอบรมสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการจัดอบรมสัมมนาครั้งแรกของสภาวิชาชีพบัญชี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้กับสำนักงานสาขาสุรินทร์ ในส่วนภูมิภาค ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี มีความตั้งใจที่จะกระจายความรู้สู่ภูมิภาคให้ทั่วถึงผ่านสำนักงานสาขา ทั้ง 13 แห่งของสภาวิชาชีพบัญชี โดยเน้นการจัดอบรมในภูมิภาคนี้ ในหลักสูตรด้านบัญชีภาษีอากรที่เจาะลึก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทราบถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยตรง ครอบคลุมไปถึงการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่ถูกต้อง และชัดเจนให้มากยิ่งขึ้น ในโอกาสนี้ผมหวังว่าสัมพันธภาพที่ดีต่อกันและกัน ในการจัดอบรมสัมมนาวันนี้ จะทำให้เครือข่ายสำนักงานสาขาในส่วนภูมิภาคเกิดความแน่นเฟ้นมากยิ่งขึ้น และทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีทุกท่านสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรของท่านอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป
        ภายในงานสภาวิชาชีพบัญชีได้รับเกียรติจากอาจารย์สุเทพ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ตลอดการจัดอบรมสัมมนา โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา 58 คน


Post Date :
11 Jun 2024 9:00:00
 251
Visitor
Create a website for free Online Stores