สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ACPACC) ครั้งที่ 24

สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ACPACC) ครั้งที่ 24

        เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมการประชุม ASEAN Chartered Professional Accountant Coordinating Committee (ACPACC) ครั้งที่ 24 ณ โรงแรม Sokhalay Angkor จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา โดยมีนางสาวสุจิตรา คีรี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย TFAC ACADEMY เข้าประชุมร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและผู้แทนองค์กรวิชาชีพบัญชีจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ อีก 9 ประเทศ การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน และการอำนวยความสะดวกให้นักบัญชีวิชาชีพอาเซียนสามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานในประเทศอาเซียนอื่น ๆ ได้ตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน (Mutual Recognition Arrangement on Accountancy Services: MRA)
        ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการอนุมัติขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนจำนวน 217 คน โดยมาจากประเทศไทยจำนวน 33 คน ใบรับรองนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนที่ได้รับการอนุมัติการขึ้นทะเบียนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม 2567 นั้น อยู่ระหว่างลงนามโดยประธาน ACPACC และจะได้ส่งมอบให้ประเทศสมาชิกต่อไป ที่ประชุมยังได้ทบทวน List of Non-Regulated and Regulated Accountancy Services และ Assessment Statement ของประเทศไทย และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม นอกจากนี้ เลขานุการ ACPACC ได้รายงานผลการสำรวจเกี่ยวกับความสนใจและอุปสรรคในการขอขึ้นทะเบียนเป็นนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountant: ASEAN CPA)  และนักบัญชีวิชาชีพต่างด้าว (Registered Foreign Professional Accountant: RFPA) รวมถึงการจัดทำข้อมูลในเว็บไซต์ของ ACPACC ที่ www.aseancpa.org ให้ที่ประชุมรับทราบด้วย


โพสต์เมื่อ :
11 มิ.ย. 2567 9:00:00
 197
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์