ทำไม CFO และนักบัญชีต้อง Upskill และ Reskill ?

ทำไม CFO และนักบัญชีต้อง Upskill และ Reskill ?จากการศึกษาของ PwC พบว่า ตำแหน่งงานทางการเงินและบัญชีมีโอกาสถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่สูงถึง 42% ภายใน 5 ปีข้างหน้า สาเหตุหลักมาจาก
 • เทคโนโลยีอัตโนมัติ (Automation)
 • การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)
 • ระบบบัญชีอัจฉริยะ (Intelligent Accounting)

เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง CFO และนักบัญชีจำเป็นต้องพัฒนา 8 ทักษะ ดังนี้

 1. แรงงานดิจิทัล (Digital Labour) ต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการ “แรงงานดิจิทัล” ผ่านการทำงานของ AI, RPA และ Machine Learning เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร
 2. ความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ต้องตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจสร้างความเสียหายทางการเงินแก่องค์กร ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจะต้องมีการวิเคราะห์ผลกระทบต้นทุนและผลประโยชน์ และปลูกฝังจิตสำนึกด้าน Cybersecurity ในองค์กรเพื่อบริหารความเสี่ยงทางไซเบอร์ได้อย่างยั่งยืน
 3. ผู้นำการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis Leadership) ต้องสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจนอกเหนือจากการเงินได้ เช่น ข้อมูลพฤติกรรมและการตัดสินใจของผู้บริโภค และคาดการณ์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างแม่นยำ โดยใช้เครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 4. ความร่วมมือระหว่างสายงาน (Cross-functional Collaboration) เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่จะช่วยให้ข้อจำกัดในการทำงานระหว่างสายงานลดลงดังนั้น CFO และนักบัญชีจะต้องเป็นตัวกลางในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสายงานเปรียบเสมือนที่ปรึกษาทางธุรกิจขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมในการรับมือความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้
 5. ทักษะด้านอารมณ์และสังคม (Soft Skills) ต้องมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สามารถนำเสนอข้อมูลซับซ้อนให้บุคคลจากต่างสายงานเข้าใจได้ จึงจำเป็นต้องมีทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นทักษะในการสื่อสาร การกระชับสัมพันธไมตรีกับผู้มีส่วนได้เสียและการเจรจาต่อรองก็ตาม
 6. ทักษะด้านบรรษัทภิบาลสังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG Skills) ประเด็น ESG จะเป็นหัวข้อที่นักลงทุนให้ความสนใจกับบริษัทมากขึ้นในอนาคต บทบาทของ CFO และนักบัญชีซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์มาโดยตลอดจะต้องเป็นผู้ร่วมกำหนดและพัฒนากลยุทธ์ด้านความยั่งยืนขององค์กร ควบคู่ไปกับคณะกรรมการด้านความยั่งยืน
 7. ความเข้าใจภาพใหญ่องค์กร (Broader Picture) ต้องเข้าใจภาพใหญ่ของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นแรงผลักดันในการศึกษาหาโอกาสการลงทุนใหม่ให้แก่องค์กรได้
 8. ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต (Understanding Present and Future Technologies) ต้องมีไหวพริบในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคตที่จะสามารถรองรับขนาดธุรกิจที่ใหญ่ขึ้น ลดภาระการทำงานด้วยมือ กระจายทรัพยากรไปในงานวิเคราะห์และงานที่เพิ่มมูลค่าของบริษัทได้มากขึ้น เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันต่อไปในระยะยาว

            การ Upskilling และ Reskilling บุคลากรในองค์กรนั้นสามารถทำได้ทันที ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณหรือการลงทุนขนาดใหญ่ตั้งแต่แรก แต่จะต้องมีการวางแผนการฝึกฝนทักษะการทำงานและความรู้ใหม่อย่างชัดเจน ที่สำคัญกระบวนการดังกล่าวไม่ใช่การทำครั้งเดียวจบ แต่จะต้องทำต่อไปเรื่อย ๆ หล่อหลอมวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างไม่มีขีดจำกัด เพราะทุกวันนี้มีความรู้และทักษะใหม่ให้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

          ขอขอบคุณบทความดี ๆ จาก คุณนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร 
           👉 สามารถอ่านบทความได้ที่ https://www.tfac.or.th/Article/Detail/135090

           การปรับทักษะดังกล่าวให้ครบรอบด้านสามารถหาได้จาก Course : CFO in Practice ลงทุนในตัวเอง พัฒนาทักษะ รับมืออนาคต
          สนใจสมัครหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม >>> https://accounttraining.tfac.or.th/courseDetail.php?Code=CSO24050019
โพสต์เมื่อ :
12 มิ.ย. 2567 15:54:26
 5596
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์