• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • Newsletter

  • Upskill และ Reskill ความท้าทายสำหรับ CFO และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Upskill และ Reskill ความท้าทายสำหรับ CFO และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • Newsletter

  • Upskill และ Reskill ความท้าทายสำหรับ CFO และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Upskill และ Reskill ความท้าทายสำหรับ CFO และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

บทนำ
            ทุกวันนี้เราอยู่ในโลกมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และในอัตราที่รวดเร็วขึ้น มีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาอย่างไม่หยุดนิ่ง อาทิ Artificial Intelligence (AI), Machine Learning, Robotic Process Automation (RPA), Cloud Computing, Internet of Things (IoT) และ Cognitive Technology เป็นต้น จนทำให้เกิด Disruption ในการเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ การใช้ชีวิตประจำวัน และวิธีการทำงานของแต่ละสายอาชีพอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ส่งผลให้ภูมิศาสตร์การแข่งขันในธุรกิจมีการเปลี่ยนรูปแบบด้วยเช่นกันการชี้วัดความสามารถในการแข่งขันจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับ “ขนาด” หรือ “เสถียรภาพ” อีกต่อไป แต่จะเป็นเรื่องของ “ความเร็ว” ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและกลยุทธ์ในการดำเนินธรุกิจ และวิธีการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ที่จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการรักษาความสามารถในการแข่งขันต่อไปในอนาคต ดังนั้นการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของบุคลากรในแต่กลุ่มอาชีพจะเป็นประเด็นที่องค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญมากขึ้น ส่งเสริมและขับเคลื่อนให้องค์กรมีวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ต่อไป

            ผู้ที่ประกอบวิชาชีพสายงานการเงินและบัญชีเองนั้น เป็นสายอาชีพที่มีความจำเป็นต้องเรียนรู้พัฒนาทักษะใหม่ในหน้าที่การงานอย่างมากที่สุด เนื่องจากเป็นสายงานที่จะมีแน้วโน้มการทดแทนแรงงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เป็นอันดับต้น ๆ ในอีก 5 ปีข้างหน้า ด้วยภาพลักษณ์ที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะเจาะจง ส่วนใหญ่เป็นงานลักษณะ Routine เพื่อเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์หรือเป็นเพียงแค่หน่วยงานสนับสนุนธุรกิจเท่านั้น แม้แต่ผู้บริหารระดับสูงสุดในสายงานการเงินอย่าง CFO เอง ต้องมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทในองค์กรให้มีความรู้และทักษะใหม่นอกเหนือจากบริหารทางการเงินวางแผนการพัฒนาเส้นทางอาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะใหม่แก่บุคลากรให้มีความพร้อมต่อวิธีการทำงานในบทบาทใหม่ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจต่อไปได้

            ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ประเด็นเรื่อง Big Dataเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ปัจจุบันมีเครื่องมือที่สามารถเก็บข้อมูลทางธุรกิจได้อย่างมากมายในหลากหลายมิติ และมีบริษัทที่พยายามแปลงสภาพองค์กรของตนให้เป็น Data Driven Organizationมากขึ้น โดยที่ต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรอย่างทั่วถึง มีแผนการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว ด้วยประเด็นนี้เอง บุคลากรสายงานการเงินและบัญชี ซึ่งมีทักษะในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็น Data Driven Organizationอย่างแท้จริง และมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาความรู้และทักษะการทำงานใหม่เพื่อยกระดับขีดความสามารถขององค์กรให้มีความพร้อมที่จะเติบโตต่อไป ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

อะไรคือการ Upskilling และ Reskilling ?
            การ Upskilling หรือ พัฒนาทักษะโดยการเรียนรู้วิธีการทำงานใหม่ ๆ เพื่อให้ดำเนินงานที่ทำอยู่ให้แตกต่างจากเดิม เช่นนักบัญชีเรียนรู้วิธีการนำกระบวนการ Robotics Process Automation เพื่อจัดเตรียมข้อมูลทางการเงินลักษณะ Real-time ให้แก่กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและนอกองค์กรได้อย่างทั่วถึง ในขณะที่ Reskilling หรือ พัฒนาทักษะใหม่หรือทักษะที่สูงขึ้นเพื่อสามารถทำงานหรือรับบทบาทใหม่ในองค์กรได้ เช่น พนักงานบริษัทในสายงานบัญชีที่มีหน้าที่ทำ Data Entry เรียนรู้ทักษะวิเคราะห์ข้อมูลเชิง Big Data หรือเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือ AI เพื่อตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงในการทุจริตทางบัญชีได้ โดยพนักงานที่ผ่านการ Reskilling หรือ Upskilling สามารถนำความรู้ดังกล่าวมาพัฒนาทักษะของบุคลากรในองค์กรได้ด้วยเช่นกัน

อะไรคือ Skillset ที่จำเป็นสำหรับ CFO และนักบัญชีต่อไปในอนาคต ?
            บทบาทของ CFO และนักบัญชีในโลกยุคดิจิทัล ได้ยกระดับจากผู้บริหารการเงินของบริษัท มาเป็นผู้นำองค์กรในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์และเป็นผู้นำและบริหารการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทำงานขององค์กร โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถบริหารและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจในลักษณะ Real-time เพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งทักษะหลักที่ CFO จะต้องมีต่อไปในอนาคต มีอยู่ 8 ประเภท8 ทักษะที่ CFO และนักบัญชีควรมีในอนาคต
แรงงานดิจิทัล
(Digital Labour)
CFO และนักบัญชีจะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการ “แรงงานดิจิทัล” ผ่านการทำงานของ AI, RPA และ Machine Learning เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร


ความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์
(Cybersecurity)
CFO และนักบัญชีต้องตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจสร้างความเสียหายทางการเงินแก่องค์กร ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจะต้องมีการวิเคราะห์ผลกระทบต้นทุนและผลประโยชน์ และปลูกฝังจิตสำนึกด้าน Cybersecurity ในองค์กรเพื่อบริหารความเสี่ยงทางไซเบอร์ได้อย่างยั่งยืน


ผู้นำการวิเคราะห์ข้อมูล
(Data Analysis Leadership)
CFO และนักบัญชีจะต้องสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจนอกเหนือจากการเงินได้ เช่น ข้อมูลพฤติกรรมและการตัดสินใจของผู้บริโภค และคาดการณ์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างแม่นยำ โดยใช้เครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


ความร่วมมือระหว่างสายงาน
(Cross-functional Collaboration)
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่จะช่วยให้ข้อจำกัดในการทำงานระหว่างสายงานลดลงดังนั้น CFO และนักบัญชีจะต้องเป็นตัวกลางในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสายงานเปรียบเสมือนที่ปรึกษาทางธุรกิจขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมในการรับมือความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้


ทักษะด้านอารมณ์และสังคม
(Soft Skills)
CFO และนักบัญชีต้องมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สามารถนำเสนอข้อมูลซับซ้อนให้บุคคลจากต่างสายงานเข้าใจได้ จึงจำเป็นต้องมีทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นทักษะในการสื่อสาร การกระชับสัมพันธไมตรีกับผู้มีส่วนได้เสียและการเจรจาต่อรองก็ตาม


ทักษะด้านบรรษัทภิบาล
สังคม และสิ่งแวดล้อม
(ESG Skills)
ประเด็น ESG จะเป็นหัวข้อที่นักลงทุนให้ความสนใจกับบริษัทมากขึ้นในอนาคต บทบาทของ CFO และนักบัญชีซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์มาโดยตลอดจะต้องเป็นผู้ร่วมกำหนดและพัฒนากลยุทธ์ด้านความยั่งยืนขององค์กร ควบคู่ไปกับคณะกรรมการด้านความยั่งยืน


ความเข้าใจภาพใหญ่องค์กร
(Broader Picture)
CFO และนักบัญชีจะต้องเข้าใจภาพใหญ่ของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นแรงผลักดันในการศึกษาหาโอกาสการลงทุนใหม่ให้แก่องค์กรได้


ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี
ในปัจจุบันและอนาคต
(Understanding Present and Future Technologies)
CFO และนักบัญชีจะต้องมีไหวพริบในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคตที่จะสามารถรองรับขนาดธุรกิจที่ใหญ่ขึ้น ลดภาระการทำงานด้วยมือ กระจายทรัพยากรไปในงานวิเคราะห์และงานที่เพิ่มมูลค่าของบริษัทได้มากขึ้น เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันต่อไปในระยะยาว
ที่มา: Economic Times CFO (ETCFO.com)
จะดำเนินการ Upskilling และ Reskilling บุคลากรอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ ?
            การ Upskilling และ Reskilling บุคลากรในองค์กรนั้นสามารถทำได้ทันที ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณหรือการลงทุนขนาดใหญ่ตั้งแต่แรก แต่จะต้องมีการวางแผนการฝึกฝนทักษะการทำงานและความรู้ใหม่อย่างชัดเจน สร้าง Roadmap การพัฒนาทักษะและมอบหมายบทบาทหน้าที่แตกต่างจากเดิม ยิ่งในยุคหลัง COVID-19 ที่มีการปฏิบัติงานจากนอกสถานที่ทำงานได้บุคลากรจะสามารถเรียนรู้ทักษะใหม่ได้ยืดหยุ่นมากขึ้น ผสมผสานเวลาทำงานและการเรียนรู้ให้กลมกลืนกับชีวิตประจำวันของพวกเขาได้ โดยองค์กรต้องมีระบบการติดตามความคืบหน้าและทดสอบสิ่งที่เรียนรู้มาอย่างชัดเจน ที่สำคัญกระบวนการดังกล่าวไม่ใช่การทำครั้งเดียวจบ แต่จะต้องทำต่อไปเรื่อย ๆ หล่อหลอมวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างไม่มีขีดจำกัด เพราะทุกวันนี้มีความรู้และทักษะใหม่ให้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

ปิดท้ายบทความ
การ Upskilling และ Reskilling ของบุคลากรนั้น นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในระยะยาวแล้ว ยังสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้อยู่กับองค์กรต่อไป และมีความผูกพันกับองค์กรยิ่งขึ้นโดยการที่องค์กรเปิดโอกาสให้บุคลากรเหล่านั้นได้เรียนรู้สิ่งใหม่ทุ่มเทเวลาและลงทุนในตัวเขาให้ฝึกฝนและทดลองทักษะที่เรียนรู้มาทำให้เขารู้สึกว่าองค์กรเห็นคุณค่าของสิ่งที่เขาพยายามทำเพื่อสร้างความแตกต่างจากเดิมได้ จึงอยากจะขอฝากประเด็นเรื่อง Upskilling และ Reskilling ให้แก่ผู้นำองค์กรสายงานการเงินและบัญชีทุกท่านได้พิจารณาและริเริ่มทำ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพในสายงานนี้ต่อไปด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

เอกสารอ้างอิง
- World Economic Forum 2020: The Future of Jobs Report 2020 http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf
- How chief financial officers are reskilling in the digital world https://cfo.economictimes.indiatimes.com/news/how-chief-financial-officers-are-reskilling-in-the-digital-world/74116874
- Why Now Is the Right Time to Step Up Accounting Professional Development https://www.roberthalf.com/blog/management-tips/why-now-is-the-right-time-to-step-up-accounting-professional-development
- Upskilling – what’s all the fuss about? https://www.accountingweb.co.uk/community/industry-insights/upskilling-whats-all-the-fuss-about
- Upskilling Management Accountants https://sfmagazine.com/post-entry/april-2020-upskilling-management-accountants/
- Institute of Management Accountants (IMA): The Impact of Big Data on Finance Now and in the Future https://www.imanet.org/-/media/1b54d5e06b32462ea90e61b7ad536bdd.ashx

โดย นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์
กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร


โพสต์เมื่อ :
8 ม.ค. 2564 10:49:30
 16957
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์