• Home

  • What’s News

  • การสัมมนา “ภาพรวมของมาตรฐาน TFRS for SMEs สำหรับ NPAEs ไม่ซับซ้อน”

การสัมมนา “ภาพรวมของมาตรฐาน TFRS for SMEs สำหรับ NPAEs ไม่ซับซ้อน”

  • Home

  • What’s News

  • การสัมมนา “ภาพรวมของมาตรฐาน TFRS for SMEs สำหรับ NPAEs ไม่ซับซ้อน”

การสัมมนา “ภาพรวมของมาตรฐาน TFRS for SMEs สำหรับ NPAEs ไม่ซับซ้อน”

เอกสารประกอบการสัมมนา “ภาพรวมของมาตรฐาน TFRS for SMEs สำหรับ NPAEs ไม่ซับซ้อน”

*****************************

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21(อโศก)

  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา Click 
  • เอกสารประกอบหลังการสัมมนา Click 
  • ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) Click 
Post Date :
14 Nov 2017 14:23:21
 1445
Visitor
ประกาศ!!! ปิดปรับปรุงระบบ ในวันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 12:00 - 13:00 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
Create a website for free Online Stores