• Home

  • หมวด ทะเบียน

  • ผู้ฝึกหัดงานที่ยื่นรายงานการฝึกหัดงานสอบบัญชีครบถ้วนแล้วต้องสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ หรือไม่

ผู้ฝึกหัดงานที่ยื่นรายงานการฝึกหัดงานสอบบัญชีครบถ้วนแล้วต้องสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ หรือไม่

  • Home

  • หมวด ทะเบียน

  • ผู้ฝึกหัดงานที่ยื่นรายงานการฝึกหัดงานสอบบัญชีครบถ้วนแล้วต้องสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ หรือไม่

ผู้ฝึกหัดงานที่ยื่นรายงานการฝึกหัดงานสอบบัญชีครบถ้วนแล้วต้องสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ หรือไม่

Q:

ผู้ฝึกหัดงานที่ยื่นรายงานการฝึกหัดงานสอบบัญชีครบถ้วนแล้วต้องสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ หรือไม่

A:

ผู้ฝึกหัดงานทุกท่านต้องสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคงสถานสมาชิกตลอดระยะเวลา มิฉะนั้น ให้ถือว่าคำขอฝึกหัดงานสิ้นสุดลง         

Post Date :
10 Oct 2017 9:15:29
By :
Last Edited :
19 Oct 2021 18:50:34
By :
 4799
Visitor
Create a website for free Online Stores