• Home

  • หมวด TSQC1

  • สำนักงานสอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีจะต้องทำอะไรบ้างก่อนที่จะตกลงรับงานจากลูกค้ารายใหม่ การพูดคุยทางโทรศั

สำนักงานสอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีจะต้องทำอะไรบ้างก่อนที่จะตกลงรับงานจากลูกค้ารายใหม่ การพูดคุยทางโทรศั

  • Home

  • หมวด TSQC1

  • สำนักงานสอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีจะต้องทำอะไรบ้างก่อนที่จะตกลงรับงานจากลูกค้ารายใหม่ การพูดคุยทางโทรศั

สำนักงานสอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีจะต้องทำอะไรบ้างก่อนที่จะตกลงรับงานจากลูกค้ารายใหม่ การพูดคุยทางโทรศั

Q:
สำนักงานสอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีจะต้องทำอะไรบ้างก่อนที่จะตกลงรับงานจากลูกค้ารายใหม่ การพูดคุยทางโทรศัพท์กับลูกค้าแล้วเสนอราคาค่าสอบบัญชีมีความเพียงพอหรือไม่?
A:

ไม่เพียงพอ สำนักงานสอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีต้องจัดทำเอกสารหลักฐานเพื่อประเมินความเสี่ยงในการตอบรับงานโดยใช้แบบ Check List เพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริตของลูกค้า ความเพียงพอและความรู้ความสามารถของบุคลากรที่จะปฏิบัติงาน และไม่มีความขัดแย้งในข้อกำหนดทางจรรยาบรรณ

Post Date :
10 Oct 2017 9:38:48
By :
Last Edited :
21 Oct 2021 19:12:58
By :
 2186
Visitor
Create a website for free Online Stores