จริงหรือไม่ที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถรับงานสอบบัญชีได้ในเดือนพฤษภาคม 2559 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินปี 2

จริงหรือไม่ที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถรับงานสอบบัญชีได้ในเดือนพฤษภาคม 2559 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินปี 2

Q:
จริงหรือไม่ที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถรับงานสอบบัญชีได้ในเดือนพฤษภาคม 2559 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินปี 2558 เนื่องจากยังไม่ได้แจ้งชื่อนิติบุคคลในระบบของสภาวิชาชีพบัญชีมาก่อน?
A:

ไม่จริง ผู้สอบบัญชีสามารถรับงานสอบบัญชีได้ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับความพร้อมของบุคลากรในการให้บริการและการไม่มีความขัดแย้งทางวิชาชีพ โดยผู้สอบบัญชีใช้แบบประเมินความเสี่ยงก่อนตอบรับงานตามขั้นตอนที่ระบุใน TSQC1 และหากตกลงรับงาน สามารถแจ้งเข้ามาในระบบของสภาฯ ตามขั้นตอนปกติ

Post Date :
10 Oct 2017 9:57:16
By :
Last Edited :
20 Oct 2021 13:58:35
By :
 1479
Visitor
Create a website for free Online Stores