ในกรณีผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน และกิจการได้ส่งงบการเงินให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว แต่

ในกรณีผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน และกิจการได้ส่งงบการเงินให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว แต่

Q:
ในกรณีผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน และกิจการได้ส่งงบการเงินให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว แต่ภายหลังกิจการมีการปรับปรุงบัญชีเพิ่มเติมและต้องมีการแก้ไขงบการเงิน ต้องทำอย่างไร
A:

สำหรับผู้ประกอบการ ขอให้ดำเนินการตาม “คู่มือการนำส่งงบการเงิน ประจำปี 2559” หน้า 23 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งงบการเงินฉบับใหม่ ที่จัดทำและเผยแพร่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า Download 

สำหรับผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบเพิ่มเติมและลงวันที่ใหม่ในรายงานของผู้สอบบัญชีเมื่อรวบรวมหลักฐานการปฏิบัติงานเสร็จสิ้น โดยต้องมีการพิจารณาเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินเพิ่มเติมจากวันที่ในรายงานเดิมจนถึงวันที่ในรายงานใหม่ด้วย นอกจากนั้น ควรเรียกคืนรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับเดิมจากกิจการด้วย

Post Date :
10 Oct 2017 10:03:01
By :
Last Edited :
15 Jul 2024 18:29:07
By :
 9367
Visitor
Create a website for free Online Stores