อื่นๆ : กิจการมีการเปลี่ยนวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาจากวิธีเส้นตรง (straight line) เป็นวิธีคำนวณตามผลผล

อื่นๆ : กิจการมีการเปลี่ยนวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาจากวิธีเส้นตรง (straight line) เป็นวิธีคำนวณตามผลผล

Q:

อื่นๆ : กิจการมีการเปลี่ยนวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาจากวิธีเส้นตรง (straight line) เป็นวิธีคำนวณตามผลผลิต (unit of production) เนื่องจากเป็นบริษัทที่เพิ่งเริ่มการผลิต จึงมีการผลิตไม่เต็ม capacity การคิดวิธีเส้นตรงอาจไม่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่เหมาะสม

จาก TAS 16 ย่อหน้าที่ 61 กล่าวว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการ

แต่จากคู่มือคำอธิบายมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 ก็เหมือนจะเข้าคำนิยามของ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีด้วยเช่นกัน

จึงอยากเรียนปรึกษาว่าทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ มองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการ

(คำถามเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2560)

A:

จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น กิจการต้องทำการประเมินว่าสถานการณ์ดังกล่าวเป็นสถานการณ์ที่ทำให้รูปแบบของผลประโยชน์ที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์เปลี่ยนแปลงไป กรณีที่กิจการมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการคิดค่าเสื่อมราคาเนื่องจากมีสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่กิจการเคยคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์แบบเป็นเส้นตรงตามระยะเวลาเป็นตามจำนวนผลผลิตที่เกิดขึ้น ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการรูปแบบของผลประโยชน์ที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ดังกล่าว และถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการตามย่อหน้าที่ 61 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ นอกจากนี้ยังเป็นไปตามย่อหน้าที่ 32.4 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ดังนี้

32 เนื่องจากความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ ดังน้ัน กิจการอาจ ไม่สามารถวัดมูลค่ารายการหลายรายการในงบการเงินได้อย่างแม่นยำ การประมาณการดังกล่าวต้องกระทำโดยอาศัยดุลยพินิจ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลล่าสุดที่น่าเชื่อถือที่มีอยู่ ตัวอย่างของรายการบัญชีที่ทำให้กิจการต้องใช้การประมาณการได้แก่

32.4 อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ หรือรูปแบบของการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์ที่มีการเสื่อมค่า

ทั้งนี้ขอให้ท่านปรึกษาผู้สอบบัญชีของกิจการ ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีข้อมูลและความเข้าใจในกิจการที่มากกว่า เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องยิ่งขึ้น

Post Date :
25 Dec 2017 14:32:21
By :
Last Edited :
21 Oct 2021 20:32:32
By :
 6238
Visitor
Create a website for free Online Stores