• Home

  • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2560

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2560

  • Home

  • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2560

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2560

27 Items
จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น กิจการต้องทำการประเมินว่าสถานการณ์ดังกล่าวเป็นสถานการณ์ที่ทำให้รูปแบบของผลประโยชน์ที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์เปลี่ยนแปลงไป กรณีที่กิจการมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการคิดค่าเสื่อมราคาเนื่องจากมีสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่กิจการเคยคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์แบบเป็นเส้นตรงตามระยะเวลาเป็นตามจำนวนผลผลิตที่เกิดขึ้น ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการรูปแบบของผลประโยชน์ที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ดังกล่าว และถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการตามย่อหน้าที่ 61 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ นอกจากนี้ยังเป็นไปตามย่อหน้าที่ 32.4 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ดังนี้
8484 Visitor
Create a website for free Online Stores