• หน้าแรก

  • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2560

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2560

  • หน้าแรก

  • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2560

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2560

27 รายการ
กรณีที่กิจการพบข้อผิดพลาดในการจัดทำงบการเงิน ท่านต้องแก้ไขรายการบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้องและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงโดย
3099 ผู้เข้าชม
จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น กิจการต้องทำการประเมินว่าสถานการณ์ดังกล่าวเป็นสถานการณ์ที่ทำให้รูปแบบของผลประโยชน์ที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์เปลี่ยนแปลงไป กรณีที่กิจการมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการคิดค่าเสื่อมราคาเนื่องจากมีสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่กิจการเคยคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์แบบเป็นเส้นตรงตามระยะเวลาเป็นตามจำนวนผลผลิตที่เกิดขึ้น ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการรูปแบบของผลประโยชน์ที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ดังกล่าว และถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการตามย่อหน้าที่ 61 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ นอกจากนี้ยังเป็นไปตามย่อหน้าที่ 32.4 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ดังนี้
11668 ผู้เข้าชม
การรับรู้รายการ เนื่องจากปัจจุบันมาตรฐานการรายงานทางการเงินไม่มีการกำหนดหลักปฏิบัติสำหรับกิจการที่ไม่ใช่กิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนไว้อย่างแน่ชัดว่ากิจการควรจะรับรู้รายการการขายเงินลงทุนหรือการลงทุนในตราสารหนี้ด้วยวันที่ใดระหว่างวัน trade date หรือ วัน settlement date ทั้งนี้ จึงขึ้นอยู่กับนโยบายการบัญชีที่กิจการเลือกใช้ โดยกิจการต้องเลือกใช้วิธีการรับรู้รายการดังกล่าวด้วยวิธีเดียวกันอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม หากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ได้มีการประกาศใช้ในประเทศไทย รายการดังกล่าวจะมีการระบุหลักปฏิบัติไว้ว่ากิจการควรรับรู้รายการอย่างไร
16361 ผู้เข้าชม
ในกรณีแบบบ้านที่จะใช้ในอนาคต หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะใช้ในอนาคตนั้น ท่านต้องพิจารณาว่าเป็นไปตามคำนิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ย่อหน้าที่ 10 หรือ มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ย่อหน้าที่ 155 และ 157 หรือไม่ ดังนี้
5611 ผู้เข้าชม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะย่อหน้าที่ 6 ระบุไว้ว่า
3232 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์