การนำมาตรฐานการรายงานการเงินมาถือปฏิบัติ : สอบถามเรื่องการนำ TFRS 16 มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผล

การนำมาตรฐานการรายงานการเงินมาถือปฏิบัติ : สอบถามเรื่องการนำ TFRS 16 มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผล

Q:
A:
Post Date :
6 Mar 2019 16:16:51
By :
Last Edited :
26 Sep 2021 16:54:34
By :
 4383
Visitor
Create a website for free Online Stores