การนำมาตรฐานการรายงานการเงินมาถือปฏิบัติ : สอบถามเรื่องการนำ TFRS 16 มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผล

การนำมาตรฐานการรายงานการเงินมาถือปฏิบัติ : สอบถามเรื่องการนำ TFRS 16 มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผล

Q:
A:
Post Date :
6 Mar 2019 16:16:51
By :
Last Edited :
17 Jun 2024 8:49:48
By :
 6365
Visitor
Create a website for free Online Stores