การนำมาตรฐานการรายงานการเงินมาถือปฏิบัติ : สอบถามเรื่องการนำ TFRS 16 มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผล

การนำมาตรฐานการรายงานการเงินมาถือปฏิบัติ : สอบถามเรื่องการนำ TFRS 16 มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผล

Q:

การนำมาตรฐานการรายงานการเงินมาถือปฏิบัติ : สอบถามเรื่องการนำ TFRS 16 มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้

            สำหรับงบการเงินไตรมาส 1/2562 ซึ่ง TFRS 16 อยู่ระหว่างนำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา บริษัท (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) และนำ TFRS 15 มาถือปฏิบัติแล้ว สามารถนำ TFRS 16 มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้หรือไม่

(คำถามเดือนมกราคม – มีนาคม 2562)

A:

            ตามที่ท่านได้ถามถึงการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS 16) เกี่ยวกับการนำมาตรฐานฉบับดังกล่าวไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้นั้น

            ย่อหน้าที่ ค1 ระบุไว้ดังนี้

            ค1 กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ท้ังนี้อนุญาตให้กิจการ นำไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (เมื่อมีการประกาศใช้) ณ วันที่หรือก่อนวันที่นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาปฏิบัติใช้คร้ังแรก หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สำหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วย

            ปัจจุบันนี้ TFRS 16 อยู่ระหว่างการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น เมื่อมาตรฐานฉบับดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว กิจการสามารถถือปฏิบัติตาม TFRS 16 ได้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้ หากกิจการได้ปฏิบัติตาม TFRS 15 แล้ว

            ทั้งนี้ขอให้ท่านศึกษาข้อเท็จจริงและเนื้อหาของรายการและศึกษามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยท่านสามารถศึกษามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวในเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี  http://bit.ly/2EGdivS

โพสต์เมื่อ :
6 มี.ค. 2562 16:16:51
โดย :
แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
23 ก.ค. 2567 3:25:36
โดย :
 6441
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์