• หน้าแรก

  • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2562

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2562

  • หน้าแรก

  • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2562

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2562

5 รายการ
ตามที่ท่านได้ถามถึงการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS 16) เกี่ยวกับการนำมาตรฐานฉบับดังกล่าวไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้นั้น
6382 ผู้เข้าชม
คำว่ารายได้รวมจะต้องหักรายได้ระหว่างส่วนงานภายในออกก่อนหรือไม่ หรือเป็นรายได้ทั้งจำนวนของกิจการที่รวมทั้งภายนอกและภายใน
3700 ผู้เข้าชม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) มิได้กำหนดข้อกำหนดเกี่ยวกับการคำนวณกำไรต่อหุ้นไว้
5909 ผู้เข้าชม
ท่านต้องพิจารณาก่อนว่างบการเงิน ณ วันเลิกกิจการนั้น สินทรัพย์ยังอยู่ในความควบคุมของกิจการหรือไม่ เหตุการณ์การขายสินทรัพย์เกิดขึ้นเมื่อไหร่ กิจการยังคงต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงของเนื้อหาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
14251 ผู้เข้าชม
ขออนุญาตตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (TAS16)
19496 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์