การเลิกกิจการ : งบการเงิน ณ วันเลิกกิจการ

การเลิกกิจการ : งบการเงิน ณ วันเลิกกิจการ

Q:

การเลิกกิจการ : งบการเงิน ณ วันเลิกกิจการ

            บริษัทได้จดทะเบียนเลิกกิจการ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2561โดย ณ วันเลิกกิจการ ยังมีเครื่องจักรคงเหลืออยู่ ต่อมาวันที่ 10 กันยายน 2561 กิจการได้ขายเครื่องจักรดังกล่าวโดยมีกำไร 15,000 บาท

            คำถาม

            งบการเงิน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2561 บริษัทจะยังคงบันทึกเครื่องจักรดังกล่าวเป็นสินทรัพย์หรือรับรู้การขายทันที และถ้าบันทึกเป็นสินทรัพย์จะบันทึกด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมตามเดิมหรือต้องรับรู้กำไร

(คำถามเดือนมกราคม – มีนาคม 2562)

A:

            ท่านต้องพิจารณาก่อนว่างบการเงิน ณ วันเลิกกิจการนั้น สินทรัพย์ยังอยู่ในความควบคุมของกิจการหรือไม่ เหตุการณ์การขายสินทรัพย์เกิดขึ้นเมื่อไหร่ กิจการยังคงต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงของเนื้อหาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

            ทั้งนี้ งบการเงิน ณ วันเลิกกิจการ (วันที่ 25 สิงหาคม 2561) อาจเลือกถือปฏิบัติตามคำชี้แจงสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง การจัดทำงบการเงินตามเกณฑ์อื่นที่มิใช่เกณฑ์การดำเนินงานต่อเนื่อง โดยข้อ 3 ได้ระบุเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารายการด้านสินทรัพย์ของกิจการ

            กิจการต้องวัดมูลค่ารายการด้านสินทรัพย์ของกิจการ เช่น ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ชีวภาพ เงินลงทุน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์อื่นๆ เป็นต้น ด้วยมูลค่าตามบัญชีหรือมูลค่าของสิ่งตอบแทนอื่นที่คาดว่าจะได้รับสุทธิแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า

            ทั้งนี้ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดคำชี้แจงฉบับดังกล่าวได้ที่ http://bit.ly/2H3tJGo

โพสต์เมื่อ :
6 มี.ค. 2562 15:38:46
โดย :
แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
16 ก.ค. 2567 19:40:19
โดย :
 14315
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์