การนำเสนองบการเงิน : กำไรต่อหุ้นสำหรับงบ NPAE

การนำเสนองบการเงิน : กำไรต่อหุ้นสำหรับงบ NPAE

Q:

การนำเสนองบการเงิน : กำไรต่อหุ้นสำหรับงบ NPAE

            หากต้องการเปิดเผยข้อมูลกำไรต่อหุ้นในงบการเงิน แต่บริษัทเพิ่งเปิดในระหว่างปี จำนวนหุ้นที่นำไปคำนวณกำไรต่อหุ้นต้องถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหรือไม่

(คำถามเดือนมกราคม – มีนาคม 2562)

A:

            มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) มิได้กำหนดข้อกำหนดเกี่ยวกับการคำนวณกำไรต่อหุ้นไว้

            ดังนั้นกิจการไม่จำเป็นต้องนำเสนอการคำนวณกำไรต่อหุ้นสำหรับงบการเงินที่จัดทำตาม TFRS for NPAEs

            อย่างไรก็ตาม หากต้องการนำเสนอกำไรต่อหุ้นเพิ่มเติมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้งบการเงิน กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 เรื่อง กำไรต่อหุ้น (TAS33)

            ภายใต้ข้อกำหนดของ TFRS for NPAEs ย่อหน้าที่ 52.3 ระบุว่าในกรณีที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มิได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับรายการค้า

            เหตุการณ์หรือสถานการณ์อื่นเป็นการเฉพาะ กิจการต้องใช้ดุลยพินิจในการเลือกใช้นโยบาย ซึ่งย่อหน้าที่ 52.3 ระบุว่า

            52.3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRSs) เฉพาะรายการนั้น ๆ)

             สำหรับกรณีที่ท่านถามว่าบริษัทเพิ่งเปิดในระหว่างปี จำนวนหุ้นที่นำไปคำนวณกำไรต่อหุ้น ต้องถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหรือไม่

            ขอเรียนว่า TAS 33 กำหนดในย่อหน้าที่ 19 ดังนี้

            19 กิจการต้องใช้จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างงวด ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

            ดังนั้น ท่านต้องปฏิบัติตามย่อหน้าดังกล่าวโดยการถัวเฉลี่ยหุ้นสามัญที่ถือตามจำนวนระยะเวลาในงวดนั้นๆ ซึ่งโดยปกติจำนวนระยะเวลาถัวเฉลี่ยจะคำนวณจากจำนวนระยะเวลาที่ถือหุ้นดังกล่าวหารด้วยจำนวนระยะเวลาทั้งสิ้นในงวดนั้น

            (กรณีกิจการเปิดดำเนินการเป็นปีแรก จำนวนระยะเวลาที่ใช้ในการถัวเฉลี่ยจะไม่เต็มปี)

            ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และคู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 เรื่อง กำไรต่อหุ้น ตาม link

TAS33 >> http://bit.ly/2SNkXgW

คู่มือ TAS33 >> http://bit.ly/2TmjCms

โพสต์เมื่อ :
6 มี.ค. 2562 15:52:40
โดย :
แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
12 ส.ค. 2565 9:02:18
โดย :
 4114
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์