ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ : สอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 16

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ : สอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 16

Q:

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ : สอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 16

  1. ชิ้นส่วนหรืออะไหล่ที่ใช้เปลี่ยนแทน ถ้ามูลค่าไม่มีนัยสำคัญเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่
  2. มูลค่าที่มีนัยสำคัญควรใช้อะไรเป็นเกณฑ์ว่ามูลค่าเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่ามีนัยสำคัญ
  3. การตรวจสอบครั้งใหญ่ในย่อหน้าที่ 14 เหมือนกับ Overhaul หรือไม่
  4. อายุส่วนประกอบในเครื่องจักรที่ต่างกัน จำเป็นต้องแยกส่วนประกอบเพื่อคิดค่าเสื่อมหรือไม่หรือสามารถรวมส่วนประกอบที่มีอายุต่างกันไว้ด้วยกันได้
  5. หลักในการแตกส่วนประกอบสามารถใช้ตามรูปภาพข้างล่างได้หรือไม่

(คำถามเดือนมกราคม – มีนาคม 2562)

A:

 ขออนุญาตตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (TAS16) ทีละข้อดังนี้

  1. ชิ้นส่วนหรืออะไหล่ที่ใช้เปลี่ยนแทน ถ้ามูลค่าไม่มีนัยสำคัญเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่
  2. มูลค่าที่มีนัยสำคัญควรใช้อะไรเป็นเกณฑ์ว่ามูลค่าเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่ามีนัยสำคัญ

            ตามย่อหน้าที่ 8 ของ TAS16 ระบุว่า

            8 รายการชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ที่สำรองไว้ใช้งาน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงจะถูกรับรู้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

            คำนิยามของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ระบุในย่อหน้าที่ 6 ดังนี้

            สินทรัพย์ที่มีตัวตนซึ่งเข้าเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้

            1) มีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิต ในการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ เพื่อให้เช่า หรือเพื่อใช้ในการบริหารงาน และ
            2) คาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลา
            กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน ย่อหน้าที่ ลค11 และ ลค35 กำหนดคำอธิบายของความมีสาระสำคัญไว้ ดังนี้

            ลค 11 ข้อมูลมีสาระสำคัญหากการละเว้นการแสดงข้อมูลหรือการแสดงข้อมูลผิดอาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้ที่ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับกิจการที่เสนอรายงานกิจการใดกิจการหนึ่ง กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความมีสาระสำคัญเป็นลักษณะเฉพาะกิจการของความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่อิงกับลักษณะหรือขนาดของรายการหรือทั้งลักษณะและขนาดของรายการซึ่งมีความสัมพันธ์กับข้อมูลในบริบทของรายงานทางการเงินของกิจการแต่ละแห่ง ดังนั้น คณะกรรมการฯ ไม่อาจกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำเชิงปริมาณสำหรับความมีสาระสำคัญที่เหมาะสมกับทุกกรณีหรือกำหนดได้ว่าอะไรอาจมีสาระสำคัญในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งและ

    3. การตรวจสอบครั้งใหญ่ในย่อหน้าที่ 14 เหมือนกับ Overhaul หรือไม่

           14 กิจการอาจจัดให้มีการตรวจสอบครั้งใหญ่ตามระยะเวลาที่กำหนด (Regular Major Inspections) เพื่อค้นหาข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น โดยไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนใดหรือไม่

            ทั้งนี้ เพื่อให้รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง (เช่น กรณีของเครื่องบิน)

            Overhaul ในความหมายของแต่ละกิจการมีความหมายถึงการกระทำที่แตกต่างกันไป ตามแต่ละลักษณะของกิจกรรม

            ดังนั้น ย่อหน้าที่ 14 จึงให้หมายความถึงการตรวจสอบครั้งใหญ่ที่เป็นปกติ โดยมีระยะเวลาที่ค่อนข้างสม่ำเสมอ และต้องกระทำแม้ว่าจะมีหรือไม่มีการเปลี่ยนแทน หรือซ่อมแซมส่วนประกอบใดก็ตาม ท่านต้องพิจารณาว่า Overhaul มีลักษณะของกิจกรรมเป็นแบบใด

    4. อายุส่วนประกอบในเครื่องจักรที่ต่างกัน จำเป็นต้องแยกส่วนประกอบเพื่อคิดค่าเสื่อมหรือไม่ หรือสามารถรวมส่วนประกอบที่มีอายุต่างกันไว้ด้วยกันได้

    5. หลักในการแตกส่วนประกอบสามารถใช้ตามรูปภาพข้างล่างได้หรือไม่

            หลักในการแยกส่วนประกอบระบุอยู่ในย่อหน้าที่ 43-48 ของ TAS16 ซึ่งในบางกรณีสามารถรวมส่วนประกอบในการคิดค่าเสื่อมราคาได้ หากส่วนประกอบที่มีนัยสาคัญของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มีอายุการใช้ประโยชน์และใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาเหมือนกับส่วนประกอบอีกส่วนหนึ่ง

            ทั้งนี้ขอให้ท่านศึกษาข้อเท็จจริงและเนื้อหาของรายการและศึกษามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพิ่มเติมด้วย เพื่อให้การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปอย่างเหมาะสม

            (ท่านสามารถเข้าถึงมาตรฐานฉบับต่างๆได้ที่ website ของสภาวิชาชีพบัญชี www.tfac.or.th)

โพสต์เมื่อ :
6 มี.ค. 2562 15:28:02
โดย :
แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
22 ก.ค. 2567 22:50:59
โดย :
 19634
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์