รายได้ : สอบถามมาตรฐานเกี่ยวกับส่วนงานดำเนินงาน

รายได้ : สอบถามมาตรฐานเกี่ยวกับส่วนงานดำเนินงาน

Q:

รายได้ : สอบถามมาตรฐานเกี่ยวกับส่วนงานดำเนินงาน

            สอบถามข้อสงสัยในมาตรฐานส่วนงานดำเนินงานที่ระบุว่ารายได้จากภายนอกของส่วนงานที่รายงานไม่ต่ำกว่า 75% ของรายได้รวม

            คำถาม

            1. คำว่ารายได้รวมจะต้องหักรายได้ระหว่างส่วนงานภายในออกก่อนหรือไม่ หรือเป็นรายได้ทั้งจำนวนของกิจการที่รวมทั้งภายนอกและภายใน

            กรณีเกิน 75% จะต้องเปิดเผยส่วนงานอื่นหรือไม่

(คำถามเดือนมกราคม – มีนาคม 2562)

A:

            ขออนุญาตตอบคำถามของท่านดังนี้

        1. คำว่ารายได้รวมจะต้องหักรายได้ระหว่างส่วนงานภายในออกก่อนหรือไม่ หรือเป็นรายได้ทั้งจำนวนของกิจการที่รวมทั้งภายนอกและภายใน

            ย่อหน้าที่ 15 ของ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน ระบุว่า

            15 หากผลรวมของรายได้ที่เกิดจากลูกค้าภายนอกของทุกส่วนงานที่รายงานมีจำนวนต่ำกว่าร้อยละ 75 ของรายได้รวมของกิจการ กิจการต้องรายงานส่วนงานเพิ่มเติม (ถึงแม้ว่าส่วนงานที่รายงานที่เพิ่มขึ้นนั้นจะไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 13) จนกระทั่งผลรวมของรายได้ที่เกิดจากลูกค้าภายนอกของทุกส่วนงานที่รายงานมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของรายได้รวมของกิจการ

            คำว่ารายได้รวมหมายถึงรายได้ทั้งหมดหลังหักรายได้ระหว่างส่วนงาน ซึ่งเป็นยอดที่แสดงในงบกำไรขาดทุน

        2. กรณีเกิน 75% จะต้องเปิดเผยส่วนงานอื่นหรือไม่

            ย่อหน้าที่ 16 ของ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน ระบุว่า

            16 ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจอื่นและส่วนงานดำเนินงานที่ไม่ได้แยกรายงาน ต้องถูกรวมกันและเปิดเผยไวในหัวข้อ “ส่วนงานอื่น” และแสดงแยกต่างหากจากรายการกระทบยอดอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 28 นอกจากนี้ กิจการจะต้องอธิบายแหล่งที่มาของรายได้ที่รวมอยู่ในหัวข้อ “ส่วนงานอื่น” ด้วย

            ส่วนงานอื่นหมายถึงผลรวมของทุกส่วนงานที่มิได้แยกนำเสนอ เนื่องจากเป็นส่วนงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์เชิงปริมาณหรือเกณฑ์การนำเสนออื่นตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 13-15 ซึ่งย่อหน้าที่ 16 ข้างต้นได้กำหนดให้ต้องแสดงข้อมูลของ "ส่วนงานอื่น" เสมอ (เพื่อกระทบยอดผลรวมของส่วนงานดำเนินงานที่รายงานและส่วนงานอื่นให้เท่ากับผลรวมยอดสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายของกิจการ)

            ทั้งนี้ขอให้ท่านศึกษาข้อเท็จจริงและเนื้อหาของรายการและศึกษามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปอย่างเหมาะสม

โพสต์เมื่อ :
6 มี.ค. 2562 16:05:33
โดย :
แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
23 ก.ค. 2567 5:21:02
โดย :
 3793
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์