• Home

 • What’s News

 • สำหรับผู้ล่าช้า!!! แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับกรณีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือผู้ขึ้นทะเบียนฝึกหัดงาน หรือสมาชิกแล้วแต่กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการใดๆภายในเวลาที่กำหนด

สำหรับผู้ล่าช้า!!! แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับกรณีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือผู้ขึ้นทะเบียนฝึกหัดงาน หรือสมาชิกแล้วแต่กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการใดๆภายในเวลาที่กำหนด

 • Home

 • What’s News

 • สำหรับผู้ล่าช้า!!! แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับกรณีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือผู้ขึ้นทะเบียนฝึกหัดงาน หรือสมาชิกแล้วแต่กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการใดๆภายในเวลาที่กำหนด

สำหรับผู้ล่าช้า!!! แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับกรณีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือผู้ขึ้นทะเบียนฝึกหัดงาน หรือสมาชิกแล้วแต่กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการใดๆภายในเวลาที่กำหนด

 • แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับกรณีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือผู้ขึ้นทะเบียนฝึกหัดงาน หรือสมาชิกแล้วแต่กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการใดๆภายในเวลาที่กำหนด
(วันที่ 31 ธันวาคม 2563) มีดังต่อไปนี้
1. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
กรณี การดำเนินการ กดดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ช่องทางการนำส่งเอกสาร
1. พัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพประจำปีครบถ้วนในปี 2563 แล้วแต่ไม่ได้ยื่นหลักฐานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีภายในเวลาที่กำหนด 1. ยื่นหนังสือชี้แจงเหตุพฤติการณ์ที่จำเป็น ดาวน์โหลด
 • อีเมล : epost@tfac.or.th
 • เคาน์เตอร์สภาวิชาชีพบัญชี
 • ไปรษณีย์ กรุณนำส่ง
  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
  (ส่วนงานทะเบียน) เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

2. ยื่นแบบฟอร์มการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ผส.10)  ดาวน์โหลด
3. ยื่นหนังสือรับรองการอบรมหรือสัมมนาพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 
2. พัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพประจำปีไม่ครบถ้วนในปี 2563 1. ผู้สอบบัญชีต้องดำเนินการอบรมหรือพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) ให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อน
 • เคาน์เตอร์สภาวิชาชีพบัญชี
 • ไปรษณีย์ กรุณนำส่ง
  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
  (ส่วนงานทะเบียน) เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
2. ยื่นหนังสือชี้แจงเหตุพฤติการณ์ที่จำเป็น ดาวน์โหลด
3. ยื่นแบบฟอร์มการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ผส.10) ดาวน์โหลด
4. ยื่นหนังสือรับรองการอบรมหรือสัมมนาพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ดาวน์โหลด
5. ยื่นหนังสือมอบอำนาจและติดอากรแสตมป์ 10 บาทแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สอบบัญชีฯ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ดาวน์โหลด
6. ยื่นหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล ดาวน์โหลด
3. ไม่ชำระค่าบำรุงสมาชิก และ/หรือ ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 1. ยื่นหนังสือชี้แจงเหตุพฤติการณ์ที่จำเป็น ดาวน์โหลด
 • อีเมล : epost@tfac.or.th
 • เคาน์เตอร์สภาวิชาชีพบัญชี
 • ไปรษณีย์ กรุณนำส่ง
  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
  (ส่วนงานทะเบียน) เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
2. ยื่นคำขอชำระค่าบำรุงสมาชิก/ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
3. ยื่นหลักฐานการชำระค่าบำรุงสมาชิก/ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
Post Date :
6 Jan 2021 11:55:07
 13324
Visitor
Create a website for free Online Stores